[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stacje naukowo-badawcze

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach koło Bochni

Budynek Stacji Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizowania stacji w zwalniającym się budynku na terenie Rolniczych Zakładów Doświadczalnych UJ w Łazach był Zdzisław Czeppe. Stacja została powołana w 1984 roku uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ jako ośrodek naukowy i dydaktyczny Instytutu Geografii. Położona jest 5 km na wschód od Bochni w obrębie progu Pogórza Karpat, w strefie granicznej między dwiema wielkimi jednostkami fizycznogeograficznymi: Karpatami i Kotliną Sandomierską. Stacja znajduje się w zasięgu oddziaływania wielkich ośrodków przemysłowych emitujących różnorodne zanieczyszczenia: Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie oraz tarnowskiego ośrodka przemysłu chemicznego. To szczególne położenie Stacji daje możliwość badania zarówno Środowiska przyrodniczego ciekawego rejonu, jak i wpływu człowieka na to Środowisko.

Location
Kliknij aby zobaczyć lokalizację w GoogleMaps

Przez pierwsze 3 lata Stacja zajmowała kilka pomieszczeń w obiekcie wymagającym kapitalnego remontu. Remont i przebudowę tego budynku pod kątem potrzeb i zadań stacji rozpoczęto w 1988 r., a ukończono zasadniczo w 1990 r. Do roku 1995 stacją kierował dr hab. Ludwik Kaszowski, który przeprowadził stację przez najtrudniejszy okres organizacji i rozwoju. Obecnie funkcję tę pełni dr inż. Mariusz Klimek. Budynek stacji wraz ze swym wyposażeniem stanowi wygodną bazę dla pracowników i studentów wykonujących badania na stacji oraz dla odwiedzających ją gości. Na Stacji są dwie sale koferencyjno-wykładowe, biblioteka, podręczne zbiory kartograficzne oraz laboratoria: komputerowe, hydrochemiczne i glebowe, ponadto posiada 23 miejsca noclegowe wraz z zapleczem socjalnym.

Ogródek meteorologiczny Stacji Stacja pełni funkcję ośrodka naukowo-badawczego. W 1993 roku dzięki uzyskaniu funduszów z Komitetu Badań Naukowych podjęty został projekt badawczy pt. Obieg i transformacja antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekosystemów progu Pogórza Karpackiego. Uzyskane fundusze pozwoliły na dalsze rozszerzenie i unowocześnienie badań oraz na zastosowanie nowych technik pomiarów i opracowania danych. Prowadzone od 1993 roku badania koncentrują się na następujących zagadnieniach:

- monitoring meteorologiczny i hydrologiczny

- badania geomorfologiczne

- badania antropogenicznych przeobrażeń Środowiska

Zobacz aktualne wyniki pomiarów meteorologicznych - online

Przelew na Leśnym Potoku Programy badawcze stacji realizowane są w głównej mierze przez pracowników naukowych Instytutu Geografii UJ, przede wszystkim Zakładów: Geomorfologii, Hydrologii, Gleboznawstwa i Geografii Gleb oraz pracowników Stacji Naukowej, a także Instytutu Botaniki UJ, Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. Wyniki badań zostały zawarte w artykułach naukowych opublikowanych przede wszystkim w "Zeszytach Naukowych UJ", "Przeglądzie Geofizycznym", "Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica", "Raportach Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie".

Budynek Stacji Stacja Naukowa w Łazach jest również placówką dydaktyczną, odbywają się tu bowiem zajęcia dla studentów dziennych i zaocznych, przede wszystkim geografii, a także biologii, ochrony Środowiska i archeologii oraz zajęcia dla studentów studiów doktoranckich i podyplomowych IGiGPUJ. Na podstawie materiałów zebranych na stacji powstało kilkanaście prac magisterskich. Odbywają tu także indywidualne praktyki dyplomowe studenci z zagranicy (University College London, University College Cork, St. Andrews University, Appalachian State University). Efektem tych praktyk sa prace magisterskie. Od 1994 roku stacja jest centrum Środowiskowej szkoły letniej dla studentów zagranicznych "Summer Environmental Workshops". Korzystają z niej przede wszystkim studenci ze Stanów Zjednoczonych, którzy uczestniczą w programie "Land, tourism and people of Central Europe".

Stacja służy także jako miejsce organizowania spotkań, zjazdów i konferencji naukowych. Z ważniejszych do tej pory odbyły się: polsko-szwedzkie Sympozjum Geomorfologiczne, polsko-ukraińska Karpacka Szkoła Geograficzno-Ekologiczna, konferencja dyrektorów Instytutów Geografii w Polsce na temat systemu i programu edukacji geograficznej, ekologiczna konferencja dla studentów "Agenda 2000", zorganizowana przy współpracy Uniwersytetu w Uppsali. Odbywają się tutaj również nadzwyczajne wyjazdowe posiedzenia Rady Instytutu Geografii.

Adres:
Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach
32-765 Rzezawa, Łazy
email: lazyiguj@poczta.onet.pl
tel., fax.: +48/14/611-30-67
Kierownik: dr. inż. Mariusz Klimek


Opracowano na podstawie:
Zygmunt Górka, Joanna Pociask-Karteczka, Anna Wilk, 1999, Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1949-1999), [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim. t 1.Kraków

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-04

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional