[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Stypendia

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt

Wzory dokumentów


<< Back     Next >>

Program studiów

1. Studia III stopnia przygotowują do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia. Kształcenie obejmuje geografię fizyczną (geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geografia fizyczna z geoekologią, hydrologia, klimatologia), geografię społeczno-ekonomiczną (geografia ludności, osadnictwa i rolnictwa, geografia miast, geografia religii, geografia turyzmu i gospodarki uzdrowiskowej, metody ilościowe), gospodarkę przestrzenną i rozwój regionalny, systemy informacji geograficznej, kartografii i teledetekcji.

Absolwent studiów doktoranckich:

- posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,

- wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych (zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym i rozporządzeniem CK ds. stopni i tytułów),

- jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, ochrony i kształtowania środowiska, osłony hydrometeorologicznej, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym,

- jest kompetentny w zarządzaniu środowiskiem.

2. Studia trwają cztery lata. Program studiów przewiduje:

- kurs z filozofii lub ekonomii,

- kursy obligatoryjne,

- kursy do wyboru,

- lektorat z języka

- seminarium prowadzone przez opiekuna naukowego (lub promotora),

- udział w zebraniach naukowych, seminariach, warsztatach,

- badania własne.

Pliki do pobrania

pdfPlan i program studiów doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia od 1.10.2017 r..pdf (385 KB, 2018-02-14)

pdfPlan i program studiów doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia przed 1.10.2017 r..pdf (74 KB, 2018-02-14)

docxWZÓR Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta.docx (31 KB, 2018-12-13)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional