Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

Stanowisko: st. specj. ds. administracyjnych; otwarty przewód doktorski

Funkcja: koordynator ds. projektów i współpracy międzynarodowej

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.43

Phone +48/12-664-5303

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-04-01.

Konsultacje:
Kontakt e-mailowy (e-mail contact):
w dniach pracy - od wtorku do piątku (working days - Tuesday to Friday)

Kontakt telefoniczny(contact by phone):
wtorek (Tuesday): 9.00 - 10.00

----------------
NIEOBECNOŚCI:

PLANOWANE NIEOBECNOŚCI (planned absence at work):
1-6.04.2021 urlop 

Koordynatorka ERASMUS+Studia w IGiGP UJ
Organizacja i administracja wymiany w ramach sieci GEOREGNET (CEEPUS)
Administracja wymiany w ramach sieci CEE-GIS (CEEPUS)
Obsługa administracyjna pobytu stażystów zagr. w IGiGP UJ
Pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych w IGiGP UJ
Pełnomocnik ds. praktyk terenowych w IGiGP UJ
Przedstawicielka IGiGP ds. Festiwalu Nauki w Krakowie (przygotowanie koncepcji i organizacja prezentacji)

----------------------------- Udział w projektach (aktualnie)

Autorka scenariuszy lekcji, edukatorka w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020) (2017, 2018, 2019, 2020)

Koordynatorka ds. komunikacji i współpracy w ramach projektu "Taki mamy klimat. Popularyzacja osiągnięć naukowych w zakresie meteorologii i klimatologii (MiK)", program Społeczna Odpowiedzialnośc Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2020-2022)

----------------------------- Dydaktyka (aktualnie)

Współprowadzenie zajęć: "Zarządzanie projektami" na kierunku e-gospodarka przestrzenna (SUM)
Koordynatorka kursu "Praktyka zawodowa" na kierunku geografia

----------------------------- Kierownik projektów (zakończone)
Kierownik projektów ERANET-MUNDUS i ERANET PLUS (program ERASMUS-MUNDUS) w UJ (2012 - 2016)

Kierownik projektu "PINaP - Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych" współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)(2013-2015)

---------------------------- Udział w projektach (zakończone)

Koordynacja i realizacja w IGiGP zajęć popularyzujących naukę w ramach projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018-2019” (finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818217 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”)

Konsultantka merytoryczna ds programów stażowych na kierunku e-gospodarka przestrzenna w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe rozwijające kompetencje dla studentów i studentek kierunków biologicznych i nauk o Ziemi UJ" (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój)(2017, 2018)

Opracowanie wybranych treści modułów i materiałów edukacyjnych do przedmiotów "Zarządzanie projektami" i "Rozwój zawodowy" w projekcie "Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (e-GEO) (Fundusze norweskie i fundusze EOG)(2014-2015)

Członkini zespołu projektowego w projekcie "Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne" (w ramach programu "Edukacja Globalna" Ministerstwa Spraw Zagranicznych") (2012)

--------------------------- Publikacje (wybrane)
Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz A., Górecki, J., Jarzębiński, M., Rotter-Jarzębińska, K., Fiedeń, Ł., 2019, Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.

Pietrzak M., Potyrała K., Rotter-Jarzębińska K., Trzepacz P., Walosik A. (red.), 2015, Przyroda z PINaP. Program innowacyjnego nauczania przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych z obudową dydaktyczną [ Science with PINaP. Innovative program of teaching science for upper secondary schools with instructive framework], t. 1-11, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 893.


(pok. 3.43, tel. 664-53-03)

© IGiGP UJ "2021"