Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Anna Łobodzińska

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Konsultacje: po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

 

Zainteresowania badawcze:
Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych, współczesne migracje Polaków, polscy imigranci w Norwegii, postawy i zachowania prokreacyjne ludności demograficzne starzenie się ludności, polityka rodzinna i ludnościowa, polityki aktywnego starzenia się, dostępność infrastruktury społecznej w kontekście przemian demograficznych, procesy demograficzne w krajach nordyckich.

Publikacje:

Kowalski Ł., Łobodzińska A., 2013, Modelowanie lokalizacji miejsc w przedszkolach w Małopolsce na podstawie dostępności przestrzennej, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93–106.

Łobodzińska A., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne zachowań prokreacyjnych w Polsce,[w:] A. Zborowski (red.), Człowiek – Społeczeństwo – Przestrzeń, t. III, IGiGP UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce – Kraków, s. 45–61.

Kowalski Ł., Łobodzińska A., Szabó G., 2012, Metoda oceny kolejności realizacji tras rowerowych, Transport Miejski i Regionalny, 9/2012, Kraków, 35–39.

Łobodzińska A., 2012, Polacy w Norwegii – wybrane cechy społeczno-demograficzne,[w:] A. Zborowski (red.), Człowiek – Społeczeństwo – Przestrzeń, t. II, IGiGP UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Myczkowce – Kraków, 25–40.

Zborowski A., Soja M., Łobodzińska A., 2012, Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation or shrinkage?, Prace Geograficzne, 130, IGiGP UJ, Kraków, 7–28.

Łobodzińska A., 2011, Dostępność żłobków i przedszkoli w kontekście przemian demograficznych w województwie małopolskim, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe problemy badawcze” w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 2., Wyd. Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 77–88.

Łobodzińska A., 2011, Immigrants and Immigration Policy in Ageing Finland, Bulletin of Geography. Socio – economic Series, 15/2011, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 43–55, DOI: 10.2478/v10089-011-0003-z.

Łobodzińska A., 2011, Polityka społeczna jako narzędzie oddziaływania na przemiany demograficzne i ich skutki w świetle badań w wybranych krajach nordyckich, [w:] A. Zborowski(red.), Człowiek – Społeczeństwo - Przestrzeń, Centrum Kultury Ekumenicznej,Myczkowce – Kraków, 161–172.

Łobodzińska A., 2011, Przemiany demograficzne w wybranych miastach Małopolski na początku XXI wieku. Czynniki determinujące, konsekwencje oraz ocena rozwoju infrastruktury społecznej, [w:] M. Kozaczka (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – Gospodarka – Rozwój, 1, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola, 133–154.

Łobodzińska A., 2011, Starzenie się populacji Finlandii w ujęciu przestrzennym – ocena zastosowania wybranych wskaźników, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 254, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź, 165–186.


© IGiGP UJ "2021"