[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pomoc materialna

Stypendium socjalne i akademik


<< Back  

Zapomoga

1. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta (USOSweb)

2. Jeżeli osoba nie ma obliczonego dochodu to powinna do wniosku o zapomogę złożyć dokumentację taką jak do styp.socjalnego oraz dokumentację dotyczącą zdarzenia losowego.

3. Do zdarzeń losowych zalicza się w szczególności : kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny ( należy dołączyć faktury oraz rachunki ), śmierć najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka.

4. O zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może ubiegać się jedno z rodziców dziecka, będące studentem UJ.

5. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej nie później niż 3 miesiące od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

6. Zdarzenie podane przez studenta należy udokumentować.

7. Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

8. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

<< Back  


(1) (-2-)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-12

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional