Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków, ss. 522.

Recenzje: prof. dr hab. Bronisław Kortus

ISBN 83-88424-10-6

Język publikacji: polski

Cena: 26.25 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (15.5 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1 Cel i metody badań 

- Badania inwestycji zagranicznych w Polsce 

- Cele i zakres badań 

- Źródła, metody zbierania i opracowania danych 

- Sposób analizy i układ pracy 

Część I. Wielkość i struktura inwestycji zagranicznych w przemyśle Polski 

2 Wielkość zaangażowania kapitału zagranicznego 

- Inwestycje ogółem 

- Inwestycje w zakłady nowe i istniejące 

- Zakłady zlikwidowane, sprzedane polskim inwestorom lub w budowie 

3 Okres rozpoczęcia inwestycji w Polsce 

4 Rodzaj inwestora, wielkość nakładów oraz kapitałochłonność i pracochłonność inwestycji 

- Firmy ponadnarodowe, średni i mali inwestorzy oraz venture capital 

- Sposób wejścia inwestora oraz udział większościowy i mniejszościowy 

- Wielkość nakładów i zatrudnienia w zakładach 

- Kapitałochłonność i pracochłonność inwestycji oraz koszty pracy 

5 Struktura branżowa inwestycji 

- Inwestycje ogółem 

- Inwestycje greenfield 

- Struktura branżowa a rodzaj inwestora 

6 Rynki krajowe i zagraniczne oraz udział importu 

- Produkcja na eksport i rynek krajowy 

- Produkcja na eksport i rynek krajowy według branż i rodzaju inwestora 

- Produkcja na eksport i rynek krajowy według okresu rozpoczęcia inwestycji 

- Import i zaopatrzenie krajowe 

- Import według branż 

- Import a eksport 

7 Kraje pochodzenia kapitału 

- Inwestycje ogółem 

- Inwestycje w istniejące i nowe zakłady 

- Kraje pochodzenia kapitału a okres rozpoczęcia inwestycji 

- Kraje pochodzenia kapitału a branże 

- Kraje pochodzenia kapitału a eksport 

Część II. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Polsce 

8 Ogólne rozmieszczenie kapitału zagranicznego 

- Przestrzenny rozkład inwestycji według województw 

- Wielkość miejscowości 

- Położenie w stosunku do głównych ośrodków regionalnych 

- Położenie względem głównych dróg 

- Położenie względem przejść granicznych 

- Funkcje miejscowości 

- Uprzemysłowienie lokalne i regionalne 

- Atrakcyjność krajobrazowa i zagrożenia ekologiczne 

- Specjalne strefy ekonomiczne 

- Lokalizacja szczegółowa nowych fabryk w terenach zainwestowanych i "zielonych" 

9 Rozmieszczenie inwestycji a ich podstawowe cechy 

- Okres rozpoczęcia inwestycji w Polsce 

- Średni i mali inwestorzy oraz firmy ponadnarodowe 

- Inwestycje bardzo duże oraz średnie i małe 

- Kapitałochłonność i pracochłonność inwestycji 

10 Rozmieszczenie inwestycji a branże 

- Ogólne zróżnicowanie przestrzenne według działów EKD 

- Górnictwo i kopalnictwo 

- Produkcja artykułów spożywczych i napojów 

- Produkcja wyrobów tytoniowych 

- Produkcja tkanin 

- Produkcja odzieży 

- Produkcja obuwia, artykułów ze skór i toreb oraz garbowanie skór 

- Produkcja drewna i wyrobów z drewna (z wyjątkiem mebli) 

- Produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru 

- Działalność wydawnicza i poligrafia 

- Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

- Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych 

- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

- Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 

- Produkcja metali 

- Produkcja metalowych wyrobów gotowych (bez maszyn i urządzeń) 

- Produkcja maszyn i urządzeń (bez elektrycznych) 

- Produkcja maszyn biurowych i komputerów 

- Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 

- Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej 

- Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych 

- Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep 

- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 

- Produkcja mebli i pozostała działalność produkcyjna 

- Zagospodarowanie odpadów 

- Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

11 Rozmieszczenie inwestycji a eksport i import 

- Eksport 

- Import 

12 Rozmieszczenie inwestycji a kraje pochodzenia kapitału 

- Regionalne zróżnicowanie inwestycji 

- Regionalne zróżnicowanie inwestycji greenfield 

- Wielkość miejscowości i położenie w stosunku do głównych ośrodków regionalnych 

- Położenie względem autostrad i przejść granicznych 

- Specjalne strefy ekonomiczne 

- Lokalizacja nowych zakładów w terenach zainwestowanych i nie zainwestowanych 

Część III. Lokalizacja nowych fabryk 

13 Wybór lokalizacji 

- Motywy inwestowania w Polsce 

- Przyczyny podjęcia budowy nowego zakładu 

- Proces wyboru lokalizacji ogólnej na terenie Polski 

- Znaczenie różnych czynników dla lokalizacji nowych fabryk w Polsce 

- Wpływ wybranych czynników lokalizacji 

- Rola władz lokalnych 

14 Ocena warunków uruchamiania i funkcjonowania zakładu 

- Trudności przy uruchamianiu zakładu 

- Ocena lokalizacji ex post 

Część IV. Skutki inwestycji 

15 Wpływ na polską gospodarkę 

- Przepływy kapitału, bilans handlowy i inne skutki finansowe 

- Technologia i organizacja produkcji 

- Konkurencyjność przedsiębiorstw 

- Powiązania i relacje z innymi firmami 

- Zatrudnienie 

- Ogólny bilans skutków inwestycji zagranicznych 

16 Skutki lokalne i regionalne 

- Udział firm zagranicznych w przemyśle lokalnym 

- Wpływ na lokalny rynek pracy 

- Lokalne i regionalne powiązania gospodarcze 

- Pozostałe oddziaływanie na rozwój lokalny i regionalny 

- Inwestorzy zagraniczni a ekologia 

- Skutki lokalne i regionalne - ujęcie ogólne 

Wnioski 

Bibliografia 

Summary 

Spis tabel 

List of tables 

Spis rysunków 

List of figures 

© IGiGP UJ "2022"