Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków.

Recenzje: Bronisław Górz, Bronisław Janiec, Kazimierz Klimek, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 83-88424-05-X

Język publikacji: polski

Spis treści

Wojciech Chełmicki 

 s. 7

Przedmowa

Anna Horbacewicz, Małgorzata Pietrzak 

 s. 9-19

Zastosowanie GiS do oceny morfodynamiki obszaru użytkowanego rolniczo

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (248 KB)

Małgorzata Pietrzak, Janusz Siwek 

 s. 21-30

Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu GiS do oceny zmian użytkowania ziemi na pogórzu wiśnickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (577 KB)

Jolanta Święchowicz 

 s. 31-49

Rola stoków i den dolin w odprowadzaniu zawiesiny ze zlewni pogórskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (622 KB)

Janusz Siwek 

 s. 51-63

Hydrochemiczna interpretacja wezbrań z lipca 1997 r. w zlewni Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie)

Hydrochemical interpretation of flood events in the catchment of Dworski Potok (Wiśnicz Foothills) in july 1997

Summary: Variations in the chemical composition of water of Dworski Potok during flood flows in July 1997 were analysed. The concentration of total dissolved solids in stream water decreased due to dilution of groundwater by rainfall. The concentration of Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, Cl- ions, supplied by groundwater, decreased due to the dilution. The ions K+ and PO43-, which are supplied with surface run-off and mid-soil flow, increased in concentration at the same time. It was a general regularity found during the flood events. Changes of solute concentration and chemical composition were the result of changes in the stream supply mechanism. Individual flood events in July 1997 showed an independent course of change in chemical composition of the Dworski Potok water depending on the hydro-meteorolo-gical conditions and following soil moisture status. Groundwater plays an important role in runoff during small events, under conditions of low soil-moisture. During flood events, with the high soil moisture status, waters supplied to the stream by surface runoff caused a quick decrease in the dissolved matter concentration. During high flows concentration of total dissolved solids did not change much because there was only one dominant source of water supply - surface runoff. Rainwater infiltration in the water-saturated soils was hindered and, thus, was the reason that the stream flow always rose upon the increase in the rainfall intensity. The mid-soil played an important role in stream supply at the beginning of the storm event (especially during continuous rain) and during the subsequent fall in stream water-stage. The mid-soil waters reacted relatively quickly to the rainfall because they were "forced" into the stream by infiltrating rainfall waters penetrating the soil covers. The maximum PO43- concentration up to 0.77 mg/l was found during the flow peak, as well as in the periods following the increase in the rainfall intensity.

Słowa kluczowe: chemizm wód, spływ powierzchniowy, spływ śródpokrywowy, Pogórze Karpackie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): water chemistry, surface run-off, midsoil-runoff, Carpathian Foothills

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków, s. 51-63.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-05-X

Pełny tekst (406 KB)

Tomasz Gacek 

 s. 65-82

Czynniki dostawy fosforu do wód powierzchniowych na Pogórzu Karpackim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (837 KB)

Bartłomiej Wyżga 

 s. 83-104

Wpływ pogłębiania się koryt karpackich dopływów Wisły na zmiany warunków sedymentacji pozakorytowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Czesław Guzik, Zygmunt Górka 

 s. 105-123

Gospodarka rolna w rejonie Zbiornika Doczyckiego na Rabie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (475 KB)

Marek Angiel 

 s. 125-137

Zastosowanie autorskiej, automatycznej stacji meteorologiczne w badaniach wymiany energii między atmosferą a podłożem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (566 KB)

© IGiGP UJ "2022"