Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków.

Recenzje: Bronisław Górz, Bronisław Janiec, Kazimierz Klimek, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 83-88424-05-X

Język publikacji: polski

Spis treści

Wojciech Chełmicki 

 s. 7

Przedmowa

Anna Horbacewicz, Małgorzata Pietrzak 

 s. 9-19

Zastosowanie GiS do oceny morfodynamiki obszaru użytkowanego rolniczo

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (248 KB)

Małgorzata Pietrzak, Janusz Siwek 

 s. 21-30

Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu GiS do oceny zmian użytkowania ziemi na pogórzu wiśnickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (577 KB)

Jolanta Święchowicz 

 s. 31-49

Rola stoków i den dolin w odprowadzaniu zawiesiny ze zlewni pogórskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (622 KB)

Janusz Siwek 

 s. 51-63

Hydrochemiczna interpretacja wezbrań z lipca 1997 r. w zlewni Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie)

Hydrochemical interpretation of flood events in the catchment of Dworski Potok (Wiśnicz Foothills) in july 1997

Zarys treści: Badano zmiany składu chemicznego i koncentracji substancji rozpuszczonych w wo-dach Dworskiego Potoku w czasie wezbrań w lipcu 1997 r. W wodach potoku następował spadek koncentracji substancji rozpuszczonych związany z rozcieńczaniem wód pochodzących z zasilania gruntowego słabiej zmineralizowanymi wodami dostarczonymi do zlewni w czasie trwania opadu. W potoku obniżyła się koncentracja jonów Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, Cl-, których dostawa związana jest głownie z zasilaniem gruntowym. Jednocześnie wzrastały stężenia jonów K+ i PO43, które do cieku dostarczane były przez spływ powierzchniowy i śródpokrywowy. Zmiany minerali-zacji i składu chemicznego zależały od zmian mechanizmu zasilania cieku. Zasilanie gruntowe ma istotny udział w odpływie podczas niewielkich wezbrań występujących przy słabo nawilżonych pokrywach zlewni. Natomiast w warunkach dobrze nawilżonych pokryw zmiany przepływu potoku związane są głównie z natężeniem spływu powierzchniowego, a w początkowych i końco-wych fazach wezbrania - również spływu śródpokrywowego.

Słowa kluczowe: chemizm wód, spływ powierzchniowy, spływ śródpokrywowy, Pogórze Karpackie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): water chemistry, surface run-off, midsoil-runoff, Carpathian Foothills

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków, s. 51-63.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-05-X

Pełny tekst (406 KB)

Tomasz Gacek 

 s. 65-82

Czynniki dostawy fosforu do wód powierzchniowych na Pogórzu Karpackim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (837 KB)

Bartłomiej Wyżga 

 s. 83-104

Wpływ pogłębiania się koryt karpackich dopływów Wisły na zmiany warunków sedymentacji pozakorytowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Czesław Guzik, Zygmunt Górka 

 s. 105-123

Gospodarka rolna w rejonie Zbiornika Doczyckiego na Rabie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (475 KB)

Marek Angiel 

 s. 125-137

Zastosowanie autorskiej, automatycznej stacji meteorologiczne w badaniach wymiany energii między atmosferą a podłożem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (566 KB)

© IGiGP UJ "2022"