Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków.

Recenzje: Bronisław Górz, Bronisław Janiec, Kazimierz Klimek, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 83-88424-05-X

Język publikacji: polski

Spis treści

Wojciech Chełmicki 

 s. 7

Przedmowa

Anna Horbacewicz, Małgorzata Pietrzak 

 s. 9-19

Zastosowanie GiS do oceny morfodynamiki obszaru użytkowanego rolniczo

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (248 KB)

Małgorzata Pietrzak, Janusz Siwek 

 s. 21-30

Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu GiS do oceny zmian użytkowania ziemi na pogórzu wiśnickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (577 KB)

Jolanta Święchowicz 

 s. 31-49

Rola stoków i den dolin w odprowadzaniu zawiesiny ze zlewni pogórskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (622 KB)

Janusz Siwek 

 s. 51-63

Hydrochemiczna interpretacja wezbrań z lipca 1997 r. w zlewni Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (406 KB)

Tomasz Gacek 

 s. 65-82

Czynniki dostawy fosforu do wód powierzchniowych na Pogórzu Karpackim

FACTORS FOR PHOSPHORUS SUPPLY TO SURFACE WATERSIN THE CARPATHIAN FOOTHILLS

Summary: This work presents the findings of a study on factors and processes responsible for changes in phosphorus content in the small agricultural, foothill catchment of Dworski Potok. In periods of low flows, concentration of phosphorus was measured in the main creek, through-flow water and ground water represented by springs. In periods of high recharge, changes in phosphorus concentrations in the Dworski Potok were measured during a series of four high-flow periods. Monitoring was also conducted during two episodes of surface run-off from an intensively cultivated slope and of precipitation that had formed the peak flow. Also studied were the values of total phosphorus in suspension, in the creek-bed sediments, and in the soils of a research basin. Phosphorus concentrations in surface water during periods of medium and low flows are constant and are held in an equilibrium formed by the character of the water in the saturated zone, the vadose zone, and the creek-bed sediments. While analysing the peak flows, a strong dependence between phosphorus concentrations and amount of flow is seen. The study concludes that surface run-off is the main source of phosphorus in the stream during peak flow periods. Spatial variations in the phosphorus content in soil and sediments of the catchment correlate with the intensity of erosion. The most eroded areas are also the most depleted of phosphorus.

Słowa kluczowe: chemizm wód, fosfor w wodzie rzecznej, Pogórze Karpackie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): water chemistry, phosphorus in stream water, Carpathian Foothills

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków, s. 65-82.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-05-X

Pełny tekst (837 KB)

Bartłomiej Wyżga 

 s. 83-104

Wpływ pogłębiania się koryt karpackich dopływów Wisły na zmiany warunków sedymentacji pozakorytowej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Czesław Guzik, Zygmunt Górka 

 s. 105-123

Gospodarka rolna w rejonie Zbiornika Doczyckiego na Rabie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (475 KB)

Marek Angiel 

 s. 125-137

Zastosowanie autorskiej, automatycznej stacji meteorologiczne w badaniach wymiany energii między atmosferą a podłożem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (566 KB)

© IGiGP UJ "2022"