Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków.

Recenzje: Bronisław Górz, Bronisław Janiec, Kazimierz Klimek, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Tadeusz Niedźwiedź

ISBN 83-88424-05-X

Język publikacji: polski

Spis treści

Wojciech Chełmicki 

 s. 7

Przedmowa

Anna Horbacewicz, Małgorzata Pietrzak 

 s. 9-19

Zastosowanie GiS do oceny morfodynamiki obszaru użytkowanego rolniczo

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (248 KB)

Małgorzata Pietrzak, Janusz Siwek 

 s. 21-30

Wykorzystanie map historycznych, przetworzonych przy użyciu GiS do oceny zmian użytkowania ziemi na pogórzu wiśnickim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (577 KB)

Jolanta Święchowicz 

 s. 31-49

Rola stoków i den dolin w odprowadzaniu zawiesiny ze zlewni pogórskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (622 KB)

Janusz Siwek 

 s. 51-63

Hydrochemiczna interpretacja wezbrań z lipca 1997 r. w zlewni Dworskiego Potoku (Pogórze Wiśnickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (406 KB)

Tomasz Gacek 

 s. 65-82

Czynniki dostawy fosforu do wód powierzchniowych na Pogórzu Karpackim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (837 KB)

Bartłomiej Wyżga 

 s. 83-104

Wpływ pogłębiania się koryt karpackich dopływów Wisły na zmiany warunków sedymentacji pozakorytowej

Impact of the channelization-induced incision of the carpathian tributaries to the vistula on the conditions of overbank deposition

Zarys treści: Gwałtowne wcinanie się karpackich dopływów Wisły w ostatnich dziesięcioleciach radykalnie ograniczyło możliwość formowania się osadów pozakorytowych w ich dolinach. Znacz-nie zmalała ilość wód wezbraniowych przenoszonych w strefie pozakorytowej, a wraz z tym dużo mniejsze ilości rumowiska unoszonego mogą być obecnie wnoszone z wodami wezbraniowymi do obszarów zalewowych. W dolinach rzek odwadniających wschodnią część polskich Karpat towarzyszyło temu znaczne zmniejszenie się częstotliwości zatapiania obszarów zalewowych i postępująca koncentracja transportu obciążenia zawiesinowego w obrębie koryt w miarę wzrostu względnej wysokości brzegów ponad dnem rzek. Natomiast w dolinach rzek w zachodniej części polskich Karpat depozycję osadów pozakorytowych ograniczają wysokie prędkości przepływu wód wezbraniowych ponad wąskimi równiami zalewowymi uformowanymi wzdłuż wciętych koryt.

Słowa kluczowe: regulacja koryta, wcinanie się rzeki, równia zalewowa, sedymentacja pozakorytowa, rumowisko unoszone

Słowa kluczowe (w języku angielskim): channelization, river incision, floodplain, overbank deposition, suspended sediment

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków, s. 83-104.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-05-X

Pełny tekst (337 KB)

Czesław Guzik, Zygmunt Górka 

 s. 105-123

Gospodarka rolna w rejonie Zbiornika Doczyckiego na Rabie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (475 KB)

Marek Angiel 

 s. 125-137

Zastosowanie autorskiej, automatycznej stacji meteorologiczne w badaniach wymiany energii między atmosferą a podłożem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (566 KB)

© IGiGP UJ "2022"