Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska

Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska

Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska, IGiGP UJ, Kraków, ss. 216.

Recenzje: prof. dr hab. Bronisław Kortus, prof. dr hab. Jan Rajman

ISBN 83-88424-24-6

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (6.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1 Wstęp 

  Wprowadzenie ....7

  Cel pracy ....9

  Zakres przestrzenny i czasowy ....11

  Podstawowe ustalenia terminologiczne i metody pracy ....14

  Wskaźnik wyposażenia instytucjonalnego i nadwyżki funkcjonalnej ....18

  Źródła danych ....22

  Dotychczasowe badania i koncepcje ....23

  Teoria zależności od ścieżki (path dependence) ....29

2 Kształtowanie się hierarchii osiedli w okresie przedkolejowym 

  Stan wyjściowy przed industrializacją ....37

  Główne uwarunkowania rozwoju ....39

  Wyposażenie instytucjonalne w 1829 roku ....40

  Mechanizm rozwoju w pierwszej połowie XIX wieku ....47

3 Czas dynamicznego wzrostu (1846-1918) 

  Uwarunkowania rozwoju ....51

  Ranga miejscowości w 1861 roku ....60

  Hierarchia ośrodków w przededniu I wojny światowej ....68

4 Ranga miejscowości na tle ogólnego rozwoju działalności rynkowych 

  Stopień rozwinięcia handlu, usług i rzemiosła ....73

  Wyposażenie instytucjonalne a rozwój działalności rynkowych ....85

  Rozwój usług a zasięg oddziaływania miejscowości i zamożność mieszkańców ....87

5 Prawidłowości kształtowania się rangi miejscowości w epoce industrializacji 

  Czynniki sprzyjające dywersyfikacji funkcji ....92

  Uwarunkowania o ambiwalentnym charakterze ....101

  Czynniki ograniczające rozwój funkcji pozaprodukcyjnych ....103

  Mechanizm rozwoju ośrodków konurbacji górnośląskiej w okresie industrializacji ....103

6 Podzielona konurbacja (1922-1939) 

  Nowe uwarunkowania rozwoju ....107

  Hierarchia ośrodków w 1938 roku ....112

  Prawidłowości przemian w okresie międzywojennym ....125

7 Zmiany zorganizowania miast konurbacji w okresie realnego socjalizmu 

  Specyfika kształtowania funkcji miast ....127

  Pozycja miast w 1980 roku ....133

  Związek rangi miasta z jego funkcjami egzogenicznymi i poziomem życia mieszkańców ....139

  Prawidłowości przemian w okresie 1945-1989 ....144

8 Czas transformacji po 1989 roku 

  Przyczyny różnicowania się ośrodków konurbacji ....147

  Wyposażenie miast w funkcje usługowe wyższego rzędu w 2000 roku ....153

9 Ścieżki rozwojowe miejscowości konurbacji. Próba syntezy 

  Ścieżki samowzmacniające ....159

  Ścieżki reakcyjne ....164

  Inne typy ścieżek ....167

  Wzajemne relacje pomiędzy ścieżkami konurbacji ....170

  Interpretacja niektórych ścieżek konurbacji w świetle teorii zależności od ścieżki ....171

  Trwałość ścieżek i możliwości ich zmian ....175

  Uwagi końcowe ....179

Literatura  ....183

Summary  ....199

Spis tabel  ....205

List of tables  ....207

Spis rysunków  ....209

List of figures  ....211

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ  ....213

© IGiGP UJ "2022"