Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku

Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku

Górka Z., 2004, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: prof. dr hab. Adam Jelonek

ISBN 83-88424-29-7

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (32.8 MB)

Spis treści

Rozdział 1 

Wstęp  ....7

1.1.  Cel pracy, jej problematyka i układ ....7

1.2.  Metody pracy ....8

1.3.  Zakres badań ....9

Rozdział 2 

Środowisko geograficzne dzielnicy i jego przekształcenie pod wpływem antropopresji  ....11

Rozdział 3 

Zarys historii dzielnicy staromiejskiej na tle dziejów Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem przemian jej zagospodarowania i funkcji  ....15

3.1.  Okres przedlokacyjny (do 1257 roku) ....15

3.2.  Powstanie i rozwój miasta średniowiecznego oraz jego rozkwit w dobie Odrodzenia (do końca XVI wieku) ....17

3.3.  Okres kryzysu (XVII wiek-połowa XIX wieku) ....21

3.4.  Początki nowoczesnego centrum usługowego w średniowiecznej dzielnicy (II połowa XIX wieku) ....26

3.5.  Przemiany w wieku XX do 1990 roku ....29

3.6.  Główne przemiany dzielnicy po 1990 roku ....36

Rozdział 4 

Struktura użytkowania ziemi w dzielnicy staromiejskiej i jej przemiany w okresie 1990-99  ....37

4.1.  Główne formy użytkowania ziemi ....37

4.1.1.  Tereny zabudowane ....37

4.1.2.  Tereny komunikacyjne ....39

4.1.3.  Pozostałe użytki techniczne ....40

4.1.4.  Tereny zielone ....40

4.1.5.  Tereny remontu i budowy ....41

4.2.  Użytkowanie budynków dzielnicy staromiejskiej ....42

4.3.  Intensywność użytkowania ....45

Rozdział 5 

Główne funkcje dzielnicy staromiejskiej i ich ewolucja od 1990 roku  ....51

5.1.  Wprowadzenie ....51

5.2.  Funkcje usługowe ....54

5.2.1.  Administracja publiczna i gospodarcza, finanse i ubezpieczenia ....54

5.2.2.  Handel i gastronomia ....59

5.2.3.  Funkcja kulturotwórcza ....65

5.2.4.  Szkolnictwo i nauka ....71

5.2.5.  Turystyka ....76

5.2.6.  Rzemiosło i przemysł ....79

5.2.7.  Ochrona zdrowia i opieka społeczna ....81

5.2.8.  Komunikacja i problem dostępności dzielnicy staromiejskiej ....82

5.3.  Funkcja mieszkaniowa na tle zagadnień ludnościowych ....86

Rozdział 6 

Krakowska dzielnica jako obszar konfliktów w przestrzeni  ....91

Rozdział 7 

Porównanie badanej dzielnicy z podobnymi obszarami w Polsce i za granicą  ....95

Rozdział 8 

Przyszłość krakowskiej dzielnicy staromiejskiej  ....101

Zakończenie  ....107

Literatura  ....111

Historic Core of Cracow Over Period of Poland’s Socio-Economic Transition of 20th and 21st Centuries Turn - Its Land Use and Functions (Summary)   ....117

Le noyau historique de Cracovie ŕ l’čre des transformations socio-économiques en Pologne ŕ la fin du XX sičcle et au debut du XXI sičcle - son utilisation du sol et ses fonctions (Résumé)  ....121

Spis rycin  ....125

Spis tabel  ....127

Spis fotografii  ....129

© IGiGP UJ "2022"