Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego

Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego

Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: prof. dr hab. Bronisław Górz

ISBN 83-88424-38-6

Język publikacji: polski

Spis treści

1. Wstęp  9

2. Problematyka wpływu turystyki na przemiany środowiska przyrodniczego w świetle dotychczasowych badań  13

2.1  Uwagi ogólne ....13

2.2  Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego na świecie ....18

2.3  Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego w Polsce ....22

3. Beskid Śląski - charakterystyka fizycznogeograficzna  27

3.1  Położenie ....27

3.2  Rzeźba i jej związek z litologią ....29

3.3  Warunki klimatyczne ....31

3.4  Wody ....36

3.5  Gleby ....37

3.6  Szata roślinna ....38

3.7  Fauna ....41

3.8  Formy ochrony przyrody ....42

3.9  Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego ....44

4. Rozwój turystyki w Beskidzie Śląskim  47

4.1  Wprowadzenie 47

4.2  Okresy rozwoju zagospodarowania turystycznego w Beskidzie Śląskim ....52

  4.2.1. Okres do roku 1918 ....53

  4.2.2. Okres 1918-1939r ....57

  4.2.3. Okres II wojny światowej ....68

  4.2.4. Okres 1945-1959 r ....68

  4.2.5. Okres 1959-1989 r ....70

  4.2.6. Okres po 1989 r ....78

5. Współczesna funkcja turystyczna regionu  89

5.1  Stan rozwoju bazy noclegowej ....89

5.2  Drugie domy ....105

5.3  Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej ....115

5.4  Cykl rozwoju regionu oraz model kształtowania się przestrzeni turystycznej ....119

6. Wybrane zagadnienia gospodarki lokalnej w kontekście rozwoju turystyki  125

6.1  Infrastruktura transportowa i jej obciążenie ruchem turystycznym ....125

6.2  Stan rozwoju oraz funkcjonowanie infrastruktury komunalnej ....129

6.3  Działalność samorządów lokalnych w zakresie rozwoju turystyki ....133

7.  Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego ....141

7.1  Osadnictwo turystyczne ....142

  7.1.1. Osadnictwo turystyczne wypoczynku zbiorowego ....143

  7.1.2. Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez obiekty turystyczne ....146

  7.1.3. Osadnictwo drugich domów ....150

  7.1.4.Zmiany użytkowania ziemi związane z rozwojem osadnictwa turystycznego ....154

7.2  Antropopresja turystyczna w obrębie terenów rekreacyjnych 157

  7.2.1. Górskie szlaki turystki pieszej ....159

  7.2.2. Tereny użytkowane przez turystykę narciarską ....163

  7.3. Ocena stopnia oddziaływania rozwoju zagospodarowania turystycznego na środowisko przyrodnicze Beskidu Śląskiego ....170

8.  Konflikty funkcjonalne i środowiskowe związane z funkcją turystyczną ....179

8.1  Rodzaje konfliktów ....181

8.2  Przestrzenne zróżnicowanie występowania konfliktów oraz możliwości ich rozwiązania ....188

9.  Zakończenie ....195

Literatura  ....201

Summary  ....219

Spis rycin  ....223

Spis tabel  ....227

© IGiGP UJ "2022"