Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005.

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005.

Domański B., Gwosdz K. (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005., IGiGP UJ Kraków & ARP o/Mielec.

Publikacja jest donabycia w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu - Dział Marketingu
Pani Małgorzata Hoszowska
ul. Partyzantów 25
39-300 Mielec
tel. (17) 788 72 36, fax. (17) 788 77 69

Język publikacji: polski

Spis treści

Wprowadzenie (Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz)  ....9

  Cele i zakres badań .... 10

  Źródła informacji i metody analizy .... 10

  Układ pracy ....14

  Podziękowania ....15

1 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Założenia a praktyka (Krzysztof Gwosdz, Woyciech Jarczewski, Maciej Huculak, Krzysztof Wiedermann)  ....17

  Rozwój gospodarczy a idea i istota specjalnej strefy ekonomicznej ....18

  Zmieniające się podejście do lokalizacji SSE w Polsce ....20

  Zmieniające się uwarunkowania prawne funkcjonowania firm w SSE ....25

  Efekty funkcjonowania SSE w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem SSE Euro-Park Mielec ....28

  Wnioski ....33

2 Kontekst powstania SSE w Mielcu (Woyciech Jarczewski)  ....39

  Kształtowanie się lokalnej koalicji prorozwojowej w Mielcu ....39

  Powstawanie ustawy i strefy w Mielcu ....43

  Wnioski ....46

3 Rozwój SSE Euro-Park Mielec (Grzegorz Micek)  47

  Etap narodzin (1995-1996) ....48

  Etap wzrostu - faza pierwsza (1997-1999) ....54

  Etap wzrostu - faza druga (2000-2001) ....57

  Etap dojrzałości (od 2002 roku) ....59

  Wnioski ....65

4 Wpływ SSE Euro-Park Mielec na rynek pracy (Krzysztof Gwosdz, Katarzyna Kwiecińska)  ....67

  Cechy mieleckiego rynku pracy na tle regionu ....67

  Mielecki rynek pracy do 1990 roku ....68

  Załamanie rynku pracy w Mielcu w latach 1990-1995 ....69

  Wpływ SSE Euro-Park Mielec na lokalny rynek pracy ....70

  Geograficzny zasięg rynku pracy SSE ....75

  Firmy SSE jako pracodawcy - cechy nowych miejsc pracy ....77

  Warunki pracy i poziom wynagrodzeń ....79

  Lokalny rynek pracy i szkolnictwo w ocenie menedżerów ....84

  Perspektywy mieleckiego rynku pracy ....86

  Wnioski ....87

5 Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe (Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz, Maciej Huculak, Krzysztof Wiedermann)  ....89

  Rodzaje efektów mnożnikowych i kształtujące je czynniki ....89

  Zaopatrzeniowe efekty produkcyjne ....93

  Powiązania w obrębie SSE ....94

  Inne powiązania na terenie miasta i powiatu poza SSE ....96

  Zaopatrzenie z Polski południowo-wschodniej i innych regionów kraju ....97

  Import ....99

  Zmiany skali powiązań lokalnych i regionalnych od 1999 roku ....99

  Wielkość i uwarunkowania produkcyjnych efektów mnożnikowych SSE w Mielcu ....100

  Zaopatrzeniowe efekty usługowe ....102

  Usługi podstawowe ....105

  Usługi specjalistyczne ....109

  Efekty mnożnikowe powstające w wyniku pozaprodukcyjnej obsługi firm SSE ....114

  Efekty dochodowe ....115

  Świadczenia firm SSE na rzecz miasta i społeczności lokalnej ....119

  Aktywność ekonomiczna mieszkańców oraz jej związek ze strefą ekonomiczną ....121

  Ocena wielkości lokalnych efektów mnożnikowych oraz warunkujące je czynniki ....128

6 Rozwój Mielca na tle województwa podkarpackiego (Agnieszka Sobala-Gwosdz)  ....133

  Położenie Mielca na tle głównych szlaków komunikacyjnych Polski ....134

  Funkcje Mielca i jego pozycja w województwie podkarpackim ....136

  Poziom życia i poziom rozwoju gospodarczego w powiecie mieleckim ....139

  Aktywność endogeniczna w subregionie mieleckim ....143

  Wnioski ....145

7 Relacje między funkcjonowaniem strefy i gminy (Krzysztof Gwosdz, Woyciech Jarczewski)  ....147

  SSE a dochody budżetowe miasta Mielec i okolicznych gmin ....147

  SSE a rozwój infrastruktury miejskiej ....153

  Relacje między władzami lokalnymi a Agencją Rozwoju Przemysłu ....156

  Rola SSE w rozwoju przestrzennym miasta i promocji jego wizerunku ....157

  Wnioski ....159

8 Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu na środowisko przyrodnicze (Wojciech Biernacki, Robert Guzik)  ....161

  Zanieczyszczenie powietrza ....162

  Zanieczyszczenie wód ....163

  Hałas ....164

  Inne problemy środowiskowe ....165

  Wnioski ....166

9 Czynniki zakorzenienia inwestorów w strefie mieleckiej (Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz)  ....167

  Teoretyczne zagadnienia trwałości inwestycji ....167

  Cechy i rola przedsiębiorstw i zakładów zlokalizowanych w Mielcu ....169

  Koszty utopione i powiązania lokalne ....171

  Czynniki wyboru lokalizacji w Mielcu i jej współczesna ocena ....174

  Zakorzenienie inwestorów w SSE Euro-Park Mielec ....176

  Wnioski ....179

10 SSE Euro-Park Mielec w opinii mieszkańców (Robert Guzik, Grzegorz Micek)  ....181

  Wpływ SSE na rozwój Mielca w opinii mieszkańców miasta ....182

  Postrzeganie rynku pracy i poziomu zarobków w Mielcu na tle sąsiadujących miast powiatowych ....185

  Firmy SSE w opinii mieszkańców Mielca ....186

  Postrzeganie przyszłości Mielca ....190

  SSE w opinii miejscowych elit ....190

  Wnioski ....192

Rola specjalnej strefy ekonomicznej. Spojrzenie syntetyczne (Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz)  ....195

Literatura  203

Akty prawne  213

Załączniki  215

  Załącznik I. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Mieleckiej SSE według stanu na 30 września 2004 roku ....215

  Załącznik II. Charakterystyka respondentów w badaniach ankietowych ....223

Ten years of the first Polish special economic zone: Mielec 1995-2005 (summary)  ....225

  Research objectives, scope and methods ....225

  Results ....227

Spis tabel  231

Spis rysunków  235

Spis fotografii  239

Autorzy  241

© IGiGP UJ "2022"