Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim

Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim

Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Bronisław Górz, dr hab. Michał Paszkowski

ISBN 83-88424-41-6

Język publikacji: polski

Cena: 26.25 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Cel i zakres pracy. Podstawy metodyczne  ....9

  Cel i zakres pracy ....9

  Dotychczasowe badania i materiały źródłowe ....11

  Podstawy teoretyczne i metody badań ....15

  Definicje bieguna i ośrodka wzrostu ....15

  Problem minimalnej wielkości ośrodka wzrostu ....17

  Efekty rozprzestrzeniania i problem ich pomiaru ....18

  Metody identyfikacji ośrodków wzrostu ....20

  Słabości dotychczasowych badań ośrodków wzrostu w województwie podkarpackim i propozycja własnego postępowania badawczego ....22

2. Teorie rozwoju regionalnego i lokalnego  ....27

  Przyczyny nierówności regionalnych ....27

  Dynamika nierówności regionalnych ....30

  Od czego zależy i jak przebiega rozwój gospodarczy? ....33

  Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego ....37

3. Podkarpackie: geneza i natura regionu problemowego  ....41

  Rys historyczny rozwoju regionu do 1990 roku ....42

  Uwarunkowania rozwoju regionu po 1990 roku. Podkarpackie na tle kraju ....47

  Sytuacja demograficzna i rynek pracy ....48

  Struktura sieci osadniczej i stan mieszkalnictwa ....49

  Stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne ....52

  Infrastruktura ....53

  Główne pola problemowe gospodarki województwa ....54

  Rolnictwo ....54

  Przemysł ....60

  Usługi ....62

4. Hierarchia, funkcje i przestrzenny zasięg oddziaływania miast  ....65

  Przestrzenny zasięg oddziaływania miast ....67

  Wielkość zaplecza miasta w świetle miejsc zamieszkania uczniów liceów ogólnokształcących ....70

  Wielkość zaplecza ludnościowego miast według ciążeń komunikacyjnych ....73

  Ośrodki dominujące i podporządkowane ....78

  Zasięg oddziaływania miast jako ośrodków szkolnictwa wyższego ....79

  Natężenie przepływów w ruchu drogowym ....81

  Zmiany funkcjonalne miast po 1989 roku ....81

  Użyteczność zastosowanych metod do identyfikacji ośrodków wzrostu w województwie ....86

5. Zmiany poziomu życia w województwie podkarpackim w okresie 1990-2000  ....87

  Poziom życia w powiatach województwa podkarpackiego na tle Polski ....90

  Zmiany poziomu życia w gminach województwa po 1990 roku ....91

  Zmiany wybranych wskaźników w okresie 1990-2002 ....94

  Obszary wielokrotnej deprywacji ....99

  Znaczenie dostępności komunikacyjnej ....100

  Zmiany poziomu życia w miastach w okresie 1990-2000 ....103

  Poziom życia w miastach w zakresie wyróżnionych sfer warunków życia ....105

  Poziom życia w miastach a ich położenie, funkcje i pozycja w hierarchii osadniczej ....107

  Poziom życia w gminach na tle sieci osadniczej ....108

  Prawidłowości przemian poziomu życia w okresie 1990-2000 ....109

6. Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego gmin i miast w okresie 1994-2002 

  Gminy bogate i biedne ....112

  Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia ....115

  Inwestycje zagraniczne ....119

  Zróżnicowanie przestrzenne inwestycji ....121

  Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny ....125

  Przestrzenne zróżnicowanie przedsiębiorczości ....126

  Aktywność budowlana ....132

  Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego gmin województwa podkarpackiego ....134

  Miasta dobrze i słabo rozwinięte ....139

7. Aktywność endogeniczna. 

  Postrzeganie problemów rozwojowych ....143

  Przestrzenne zróżnicowanie pozyskanych przez gminy środków Phare ....144

  Czas uchwalenia strategii rozwoju gminy ....146

  Gminy podkarpackie on-line ....147

  Prasa lokalna i regionalna ....150

  Aktywność wyborcza, poparcie dla ugrupowań pro- i antymodernizacyjnych ....151

  Ocena gmin pod kątem aktywności endogenicznej ....159

  Sytuacja społeczna i ekonomiczna w wybranych gminach podkarpackich w opinii mieszkańców ....161

  Ocena standardu życia i problemów rozwojowych ....163

  Mobilizacja społeczna mieszkańców i lokalni liderzy ....165

  Podsumowanie ....170

8. Ośrodki wzrostu, miejsca sukcesu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim 

  Czynniki i wymiary sukcesu lokalnego w regionie peryferyjnym ....173

  Ośrodki wzrostu w województwie podkarpackim w okresie 1990-2002 ....180

  Procesy rozprzestrzeniania się rozwoju wokół ośrodków wzrostu ....184

  Wnioski dla polityki lokalnej i regionalnej w obszarach stagnacji województwa ....187

9. Wnioski  ....193

Literatura 

  Summary 219

  Introduction ....219

  Research objective ....219

  Theoretical grounds and main definitions ....220

  Research methods ....221

  Growth areas in the Podkarpackie Voivodship during 1990-2002 ....222

  Stagnant areas in the Podkarpackie Voivodship ....224

  Development trends and issues in the Podkarpackie Voivodship ....225

Spis tabel  ....229

List of tabels  ....231

Spis rysunków  ....233

List of figures  ....237

Załączniki  ....241

Załącznik I.  Liczba ludności miast w województwie podkarpackim w okresie 1810-2002 ....241

Załącznik II.  Miasta województwa podkarpackiego ....242

Załącznik III.  Gminy województwa podkarpackiego ....243

Załącznik IV.  Powiaty województwa podkarpackiego ....248

© IGiGP UJ "2022"