Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim

Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim

Żelazny M. (red.), 2005, Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, IGiGP UJ, Kraków.

Autorzy: Wojciech Chełmicki, Barbara Jaszczyńska, Anna Michno, Małgorzata Pietrzak, Joanna Raczak, Jolanta Święchowicz, Mirosław Żelazny

Recenzje: O. doc. dr hab. Ludwik Kaszowski

ISBN 83-88424-40-8

Język publikacji: polski

Cena: 24.15 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (11.1 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

  Przedmowa (M. Żelazny) ....9

1.  Wstęp (M. Żelazny) ....13

2.  Cel, zakres i metody badań (M. Żelazny) ....17

2.1.  Cel i zakres ....18

2.1.1.  Badania wód opadowych ....18

2.1.1.1.  Problemy metodyczne ....18

2.1.1.2.  Pobór prób wody z opadu całkowitego ....20

2.1.1.3.  Pobór prób wody z opadu mokrego ....20

2.1.2.  Badania wód powierzchniowych ....23

2.1.3.  Badania wód podziemnych ....24

2.2.  Metodyka analiz chemicznych (B. Jaszczyńska) ....25

2.3.  Metody obliczeń statystycznych i wizualizacji danych ....25

3.  Obszar badań (J. Święchowicz, A. Michno) ....29

3.1.  Zlewnia Starej Rzeki ....29

3.2.  Zlewnia Dworskiego Potoku ....35

3.3.  Zlewnia Kubaleńca ....37

3.4.  Zlewnia Leśnego Potoku ....39

3.5.  Zlewnia Leśnego Górnego Potoku ....39

4.  Warunki meteorologiczne i dynamika odpływu wody ....43

4.1.  Warunki meteorologiczne (M. Żelazny) .... 43

4.2.  Dynamika odpływu (W. Chełmicki) ....47

4.2.1.  Zakres badań i metoda ....47

4.2.2.  Podstawowe charakterystyki hydrologiczne ....47

4.2.3. Odpływ rzeczny w przebiegu wieloletnim  50

4.2.4. Sezonowe zmiany odpływu  51

4.2.5. Dobowe zmiany przepływu  52

4.2.6. Podsumowanie  54

5.  Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze zlewni pogórskiej położonej na Pogórzu Wiśnickim (M. Pietrzak) ....55

5.1.  Cel, metody i obszar badań ....55

5.2.  Zasoby wód podziemnych ....57

5.3.  Gospodarka wodno-ściekowa ....57

6.  Cechy fizykochemiczne opadów atmosferycznych (M. Żelazny) ....63

6.1.  Średni skład chemiczny wód z 14-dniowych sum opadu całkowitego ....64

6.2.  Sezonowość składu chemicznego opadu ....67

6.2.1.  Odczyn (pH) i przewodność ....67

6.2.2.  Związki biogenne ....67

6.2.3.  Makroelementy ....69

6.3.  Związek cech fizykochemicznych wód opadowych z warunkami meteorologicznymi ....71

6.3.1.  Ocena związku na podstawie analizy korelacyjnej ....71

6.3.2.  Ocena związku na podstawie analizy czynnikowej ....72

6.4.  Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie związków biogennych i pozostałych cech fizykochemicznych w opadach atmosferycznych z sum dobowych opadu całkowitego ....74

6.4.1.  Wpływ kierunku adwekcji mas powietrza ....77

6.4.2.  Wpływ rodzaju układu barycznego ....77

6.4.3.  Wpływ antycyklonalnej i cyklonalnej sytuacji synoptycznej ....77

6.5.  Depozycja jonów ....81

6.5.1.  Średnia roczna depozycja ....81

6.5.2.  Sezonowość depozycji ....82

6.6.  Udział opadu mokrego w opadzie całkowitym ....82

6.7.  Godzinny przebieg zmian składu chemicznego opadu mokrego ....87

6.7.1.  Średni skład chemiczny ....88

6.7.2.  Średnie zmiany składu chemicznego ....90

6.7.3.  Średnie zmiany składu chemicznego w pojedynczym opadzie mokrym trwającym, co najmniej dwie godziny ....90

6.7.4.  Wpływ czasu trwania opadu na średnie zmiany składu chemicznego ....90

6.7.5.  Dynamika zmian składu chemicznego pojedynczego opadu ....94

6.8.  Podsumowanie ....97

7.  Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych (J. Raczak) ....101

7.1  Wieloletnie i sezonowe zmiany składu chemicznego ....108

7.1.1.  Zmiany wieloletnie ....108

7.1.2.  Zmiany w ciągu roku ....108

7.1.3.  Czynniki kształtujące zmiany składu chemicznego ....111

7.1.4.  Źródła i drogi dostawy związków biogennych do koryta ....113

7.1.5.  Naturalne i antropogeniczne zmiany składu chemicznego ....115

7.2.  Zmiany składu chemicznego w czasie wezbrań ....118

7.2.1.  Wezbrania letnie burzowe ....119

7.2.2.  Wezbrania rozlewne ....120

7.2.3.  Wezbrania roztopowe i roztopowo-deszczowe ....124

7.2.4.  Związek składu chemicznego z natężeniem przepływu w zlewniach różnie użytkowanych ....129

7.3.  Zmiany w okresach międzywezbraniowych (J. Raczak, M. Żelazny) ....136

7.3.1.  Zmiany natężenia przepływu ....137

7.3.2.  Zmiany składu chemicznego wód ....139

7.4.  Bilans jonów w różnie użytkowanych zlewniach (M. Żelazny, J. Raczak) ....143

8.  Zróżnicowanie i zmiany koncentracji zawiesiny (J. Święchowicz) ....147

8.1.  Zakres badań i metoda ....147

8.2.  Zróżnicowanie koncentracji zawiesiny ....149

8.3.  Sezonowe zmiany koncentracji ....152

8.4.  Zmiany koncentracji podczas wezbrań w latach hydrologicznych 2002-2004 ....152

8.5.  Ładunek zawiesiny i odprowadzanego w niej fosforu całkowitego (P) ....159

8.6.  Źródła dostawy zwietrzeliny do koryta potoków ....160

8.7.  Podsumowanie ....164

9.  Cechy fizykochemiczne wód podziemych (M. Żelazny) ....167

9.1.  Średnie stężenie związków biogennych w wodach podziemnych ....168

9.2.  Przestrzenne zróżnicowanie jakości wód podziemnych ....168

9.3.  Wpływ budowy geologicznej, gleb i czynników antropogenicznych na jakość wód podziemnych ....171

9.4.  Podsumowanie ....174

10.  Wnioski (M. Żelazny) ....177

  Literatura ....181

  Summary ....197

  Spis tabel ....203

  Spis rycin ....207

  Spis fotografii ....215

© IGiGP UJ "2022"