Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

ISBN 978-83-88424-15-1

Język publikacji: polski

Spis treści

Wstep  ....7

1.  Miejsce i rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki na szczeblu gminy ....13

1.1.  Samorząd terytorialny jako podmiot zarządzania lokalnego ....13

1.2.  Rozwój lokalny jako nadrzedny cel działan samorządu gminnego ....16

1.3.  Samorząd lokalny na tle struktur zarządzania turystyką ....Polsce po 1989 r.18

1.4.  Zadania samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystycznego gminy ....21

1.5.  Instrumenty oddziaływania samorządu lokalnego na gospodarke turystyczną ....26

2.  Charakterystyka uwarunkowan rozwoju turystyki ....39

2.1.  Położenie obszaru badan ....39

2.2.  Sytuacja społeczno-ekonomiczna badanych gmin ....40

2.3.  Potencjał turystyczny ....48

2.3.1.  Środowisko przyrodnicze i związane z nim zasoby turystyczne ....48

2.3.2.  Formy ochrony przyrody ....54

2.3.3.  Zarys historii oraz zasoby kulturowe obszaru badan ....56

2.3.4.  Zagospodarowanie turystyczne ....65

2.3.5.  Dostepność komunikacyjna ....75

2.3.6.  Ruch turystyczny tradycje stan obecny ....76

2.3.7.  Ocena uwarunkowan rozwoju turystyki ....81

3.  Otoczenie zewnetrzne działalności samorządu na rzecz rozwoju turystycznego regionu ....87

3.1.  Wprowadzenie ....87

3.2.  Uwarunkowania rozwoju turystyki związane ....funkcją ochrony przyrody 88

3.3.  Polityka turystyczna na szczeblu centralnym ....95

3.4.  Polityka turystyczna na szczeblu regionalnym ....100

4.  Działalność samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Czestochowskiej ....107

4.1.  Rozwój turystyki w opinii władz lokalnych i mieszkanców ....107

4.2.  Cele ....kierunki działan samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w świetle dokumentów planistycznych 115

4.3.  System zarządzania rozwojem turystyki ....124

4.3.1.  Instytucje zarządzania turystyką na szczeblu gminy ....125

4.3.2.  Związek Gmin Jurajskich jako samorządowa instytucja zarządzania turystyką na szczeblu regionu ....129

4.4.  Obszary działan samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki oraz instrumenty ich realizacji ....132

4.4.1.  Promocja turystyczna ....132

4.4.2.  Pobudzanie przedsiebiorczości w sferze turystyki ....139

4.4.3.  Przystosowanie przestrzeni gminy do pe3nienia funkcji turystycznej ....144

4.4.4.  Kreowanie oferty kulturalnej gminy skierowanej do turystów 147

4.5.  Finansowe aspekty procesu aktywizacji turystycznej badanych gmin ....149

4.6.  Współpraca samorządu lokalnego z instytucjami otoczenia zewnetrznego na rzecz rozwoju turystyki w regionie ....156

4.7.  Opinie lokalnych przedsiebiorców na temat działalności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w regionie ....162

5.  Ocena działalności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki ....165

Zakonczenie  ....175

Bibliografia  ....179

Summary  ....191

Spis tabel  ....193

Spis rycin  ....194

Aneks  ....95

© IGiGP UJ "2022"