Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Polska Przestrzeń turystyczna

Polska Przestrzeń turystyczna

Ptaszycka-Jackowska D. (red), 2007, Polska Przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, z. 117.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Barbara Bielak  

 s. 13-28

Turystyka w otoczeniu zbiorników zaporowych na Dunajcu

\"textZarys treści Pełny tekst (414 KB)

Robert Faracik 

 s. 29-42

Samorządy lokalne a rozwój turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa

\"textZarys treści Pełny tekst (1010 KB)

Mariusz Gotfryd 

 s. 43-52

Atrakcyjność turystyczna zamków w województwie małopolskim

\"textZarys treści Pełny tekst (159 KB)

Izabela Kawecka 

 s. 53-62

Turystyka w parkach narodowych USA (Park Narodowy Yosemite) i Polski (Tatrzański Park Narodowy

Tourism in national parks in the USA (Yosemite National Park) and in Poland (Tatra National Park)

Zarys treści: Celem artykułu jest porównanie natężenia oraz zagęszczenia ruchu turystycznego w parkach narodowych Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Omówiono system ochrony przyrody w USA i w Polsce. Szczegółowego porównania dokonano na przykładach Parku Narodowego Yosemite i Tatrzańskiego Parku Narodowego - przedstawiono tu przestrzeń turystyczną, zagospodarowanie oraz ruch turystyczny. Otrzymane wyniki wskazują, że bezwzględna wielkość ruchu turystycznego w parkach narodowych jest ponad 6-krotnie wyższa w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, ale w polskich parkach narodowych zagęszczenie ruchu turystycznego, a tym samym presja na przestrzeń parków, jest 11-krotnie wyższa niż w USA.

Słowa kluczowe: park narodowy, turystyka, Polska, USA, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Yosemite.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): national park, tourism, Poland, USA, Tatra National Park, Yosemite National Park.

Prace Geograficzne, 2007, z. 117, s. 53-62.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (298 KB)

Mirosław Mika, Kinga Krzesiwo, Piotr Krzesiwo 

 s. 63-78

Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Szczyrku

\"textZarys treści Pełny tekst (200 KB)

Robert Pawlusiński 

 s. 79-98

Historia rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej do 1989 roku

\"textZarys treści Pełny tekst (434 KB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 99-112

Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Polskich Karpatach

\"textZarys treści Pełny tekst (315 KB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 113-124

Najważniejsze ośrodki ruchu turystycznego w Czarnohorze w dwudziestoleciu międzywojennym

\"textZarys treści Pełny tekst (222 KB)

Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Anna Wilkońska 

 s. 125-140

Formy turystyki w Krakowie - stan i perspektywy rozwoju

\"textZarys treści Pełny tekst (306 KB)

Krzysztof Szpara 

 s. 141-152

Turystyczna baza noclegowa w Bieszczadach Wysokich

\"textZarys treści Pełny tekst (825 KB)

Katarzyna Śliwa 

 s. 153-164

Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki na obszarach chronionych . (na przykładzie gminy Cisna w Bieszczadach)

\"textZarys treści Pełny tekst (175 KB)

Andrzej Śmiały 

 s. 165-180

Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym

\"textZarys treści Pełny tekst (1.4 MB)

Bernadetta Zawilińska 

 s. 1891-194

Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych

\"textZarys treści Pełny tekst (825 KB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan 

 s. 197-214

Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego

\"textZarys treści Pełny tekst (621 KB)

Franciszek Mróz 

 s. 215-236

Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów Krzyża Świętego w Polsce

\"textZarys treści Pełny tekst (2.0 MB)

Antoni Jackowski 

 s. 239-258

Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego

\"textZarys treści Pełny tekst (812 KB)

Joanna Szewczyk 

 s. 259-274

Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw

\"textZarys treści Pełny tekst (267 KB)

Elżbieta Pitrus 

 s. 277-288

Internet w polskiej turystyce

\"textZarys treści Pełny tekst (379 KB)

Włodzimierz Kurek 

 s. 289-299

Problematyka prac magisterskich z zakresu geografii turyzmu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

\"textZarys treści Pełny tekst (66 KB)

© IGiGP UJ "2021"