Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych.

Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych.

Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych., 2008, IGiGP UJ, OPN, PTG, Kraków.

Streszczenia referatów ogólnopolskiej konferencji "Wody na obszarach chronionych", Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r.

Język publikacji: polski

Spis treści

Referaty plenarne 

  Wprowadzenie ....9

Adam Choiński, Andrzej Macias  Jeziora w parkach narodowych i krajobrazowych północnej i środkowej Polski ....13

Andrzej Jankowski, Czylok  Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych ....14

Roman Soja  Woda w parkach narodowych południowej Polski ....16

Joanna Pociask-KArteczka, józef Partyka  Zasoby wodne parków narodowych w Polsce - wielkość, struktura i zagrożenia ....18

Referaty uczestników konferencji 

Damian Absalon  Zagrożenia jakości wody na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa śląskiego ....27

Aneta Afelt, Mirosław Samulski  Kształtowanie się odpływu ze źródeł w zlewni górnej Łyny (Rezerwat Źródeł rzeki Łyny im. Profesora R. Kobendzy) ....28

Anna Andrzejewska  Wody powierzchniowe w Kampinoskim Parku Narodowym - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ....30

Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Joanna Pociask-Karteczka  Jak zapobiec zagrożeniu czystości wód Morskiego Oka? ....32

Grzegorz Barczyk  Rola systemów wywierzyskowych w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wód pitnych ....34

Arkadiusz Bartczak, Ewa Birek, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Ryszard Glazik  Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego ....36

Maria Baścik, Wojciech Chełmicki  Stategia ochrony źródeł - teoria a praktyka ....38

leksandra Biela  Źródła w Dolinie Prądnika - ochrona oraz możliwości zagospodarowania ....40

Tadeusz Biernat, Tadeusz Ciupa  Znaczenie walorów hydrograficznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny w turystyce ....42

Robert Bogdanowicz, Artur Cysewski  Przestrzenna i czasowa zmienność transportu zanieczyszczeń w rzekach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ....44

Dariusz Brykała  Zabudowa hydrotechniczna jako element ochrony dziedzictwa kulturowego w polskich parkach narodowych ....46

Stanisław Chmiel  Emisja dwutlenku węgla z wód podziemnych do atmosfery na przykładzie wybranych źródeł Lubelszczyzny ....48

Roman Cieśliński  Wielkość i zmienność zasolenia wód powierzchniowych na obszarze rezerwatu "Ptasi Raj" ....50

Roman Cieśliński, Jan Drwal  Jakość wody w rezerwacie "Jezioro Modła" wartością czy zagrożeniem ....52

Joanna Czerwik-Marcinkowska, Teresa Mrozińska  Glony i sinice wybranych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego ....54

Jan Drwal, Roman Cieśliński , Izabela Chlost  Gospodarka wodna w Słowińskim Parku Narodowym ....55

Elżbieta Dumnicka, Joanna Galas  Wpływ czynników środowiskowych na występowanie fauny dennej w źródłach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ....57

Joanna Fac-Beneda  Naturalne wypływy wód podziemnych na obszarach chronionych w północnej Polsce ....59

Agnieszka Flis  Antropogeniczne zagrożenia jezior przybrzeżnych Słowińskiego Parku Narodowego ....60

Ryszard Glazik, Bożena Pius  Wpływ zasobów wodnych dorzecza Drwęcy na ustrój hydrologiczny rzeki w granicach rezerwatu "Rzeka Drwęca" ....61

Halina Grobelska  Rezerwat przyrody a funkcjonowanie sztucznego zbiornika wodnego na przykładzie zbiornika Jeziorsko ....63

Tomasz Heese, Magdalena Kaczorkiewicz, Hanna Chrzczonowicz, Michał Arciszewski, Dagny Nowak, Paweł Zdoliński  System ochrony zasobów przyrodniczych w dorzeczu Parsęty na terenach Natura 2000 ....65

Bronisław Janiec  Chełmskie torfowiska węglanowe ....energia entropii jako składowa bilansu energetycznego rezerwatu "Bagno Serebryskie" 67

Bronisław Janiec Przyrodnicze znaczenie źródeł pomnikowych w zlewniach Roztocza opisane przy pomocy wskaźników krenologiczno-hydrogeologicznych  69

Andrzej T. Jankowski, Tadeusz Molenda, Damian Chmura, Dorota Buchta, Tomasz Parusel  Ochrona antropogenicznych środowisk wodno-błotnych (na przykładzie województwa śląskiego) ....72

Katarzyna Jereczek-Korzeniewska  Rezerwat "Źródliska w Dolinie Ewy" - specyficzny geoekosystem wodny strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej ....74

Michał Kasina  Znaczenie badań pokrywy śnieżnej w określeniu ilości i jakości wody dostarczanej obszarom chronionym oraz w ocenie zagrożenia tych obszarów zanieczyszczeniami ....76

Leszek Kolendowicz, Jan Hauke, Lech Kaczmarek, Michał Lorenc  Zmienność poziomu wody Jeziora Góreckiego w latach 2002-2007 na tle warunków atmosferycznych ....78

Beata Koptyńska, Beata Madej, Andrzej Tyc  Tendencje zmian walorów wybranych źródeł dorzecza górnej Białej Przemszy w latach 1988-2007 ....80

Rafał Kot, Katarzyna Kubiak-Wójcicka  Zmiany georóżnorodności wód powierzchniowych fragmentu Basenu Unisławskiego ....82

Zuzanna Krajewska, Robert Bogdanowicz  Wpływ Zatoki Puckiej na chemizm wód rezerwatu "Słone Łąki" ....84

Paweł Kramarz  Antropopresja, a sezonowa zmienność składu chemicznego rzeki na przykładzie dorzecza Dłubni ....86

Ewa Krogulec, Sebastian Zabłocki  Geostatystyczna analiza stanów wód podziemnych w rejonie Kampinoskiego Parku Narodowego ....88

Judyta Lasek  Chemizm wód podziemnych na obszarze zlewni potoku Ryjak (Magurski Park Narodowy) ....89

Adam Łajczak  Przestrzenne zróżnicowanie uźródłowienia Babiej Góry ....91

Adam Łajczak  Zasoby wodne, dynamika i struktura odpływu górnej Skawicy (północny stok Babiej Góry) ....93

Anna Maciejewska, Stanisław Chmiel, Tomasz Furtak  Zróżnicowanie składu chemicznego wód rzecznych Roztoczańskiego Parku Narodowego ....95

Zdzisław Michalczyk  Czy istnieje potrzeba wyznaczania zlewni chronionych? ....97

Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka  Wieloczasowe zdjęcia lotnicze i satelitarne w badaniach jezior Słowińskiego Parku Narodowego ....99

Piotr Moniewski, Przemysław Tomalski  Wpływ systemu odwodnienia autostrady na stosunki wodne małej zlewni ....101

Barbara Nowicka  Warunki krążenia wody w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" ....103

Jacek Różkowski, Anna Żurek  Stan zasobów wód podziemnych wybranych obszarów chronionych w zasięgu występowania zbiornika górnojurajskiego w rejonie Krakowa ....105

Bartłomiej Rzonca, Sebastian Buczyński  Ewolucja poglądów na drogi krążenia wód krasowych w zlewni Jaskińca w Sudetach ....108

Janusz Siwek, Adam Kołodziej, Elżbieta Laszczak, Ewelina Mocior, Joanna Plenzler, Eliza Płaczkowska, Magdalena Rozmus, Bartłomiej Barbara Ścisłowicz, Sabina Wójcik, Leszek Ziółkowski  Charakterystyka hydrograficzna zlewni górnej Wołosatki (Bieszczadzki Park Narodowy) ....110

Roman Soja  Wezbranie w Sułoszowej w 1996 roku ....112

Urszula Somorowska  Odnawialność zasobów wilgoci glebowej w zlewni Łasicy w kontekście potrzeb wodnych obszarów chronionych ....114

Barbara Walna  Zanieczyszczenie opadów atmosferycznych a chemizm wód powierzchniowych Wielkopolskiego Parku Narodowego ....116

Dariusz Wojdan, Anna Łukowska  Herpetofauna rezerwatu "Niebieskie Źródła" ....118

Dariusz Wojdan, Ewa Myszak  Herpetofauna rezerwatu "Imielty Ług" ....120

Mirosław Żelazny, Paweł Struś  Naturalne czynniki warunkujące przestrzenne zróżnicowanie składu chemicznego wód potoków w Tatrach Zachodnich ....122

Anna Żurek, Jacek Różkowski  Zagrożenie jakości wód podziemnych wybranych obszarów chronionych w zasięgu występowania zbiornika górnojurajskiego w rejonie Krakowa ....124

Przewodnik sesji terenowych 

Maria Baścik, Józef Partyka 

Trasa A. Dolina Prądnika (część środkowa) 

  Ojcowski Park Narodowy ....129

  1. Młynówka w Ojcowie ....132

  2. Gospodarstwo Rybackie (pstrągarnia) ....133

  3. Źródła: "Miłości" i "Pod Świerkami" ....134

  4. Stanowisko bobrów przy Krakowskiej Bramie ....138

  5. Wodowskaz na Prądniku ....139

  6. Wąwów Korytania ....140

  7. Źródło "W Prądniku Korzkiewskim" ....141

Trasa B. Dolina Sąspowska 

  1. Młynówka w Dolinie Sąspowskiej ....145

  2. Źródła "Harcerza" ....146

  3. Stanowisko bobrów naprzeciwko wąwozu Jamki ....146

  4. Źródła: przy skale Szalej, "Spod Graba" i źródło "Filipowskiego" ....147

  5. Zanik potoku Sąspówka powyżej źródła "Ruskiego" ....148

  6. Stanowisko bobrów u wylotu wąwozu Słupianka ....149

  7. Źródła w Sąspowie ....149

Trasa C. Dolina Prądnika (część północna), zlewnie Dłubni i Szreniawy 

  1. Źródło św. Jana w Ojcowie ....156

  2. Młyny w Dolinie Prądnika ....158

  3. Oczyszczalnia ścieków w Woli Kalinowskiej ....160

  Zanieszyszczenie wód Prądnika - historia i stan obecny ....162

  4. Źródło "Radości" ....162

  5. Źródło "Młynnik" ....163

  Problematyka leja depresyjnego związanego z kopalnictwem surowców w rejonie Olkusza ....164

  Zamek w Pieskowej Skale ....164

  6. Stawy w Pieskowej Skale ....166

  7. Źródło "Orczyka" ....168

  Sułoszowa ....168

  9. Główne źródło Prądnika w Sułoszowej ....170

  Wielmoża ....170

  Dłubniański Park Krajobrazowy ....171

  Dłubnia ....172

  Imbramowice ....172

  9. Źródło "Strusi" ....173

  10. "Źródło Hydrografów" ....174

  11. Źródło "Jordan" ....175

  Szreniawa ....177

  12. "Źródło Geologów" ....177

  13. Źródło "Ireny" ....178

  Wysocie ....179

  Minoga ....179

  14. "Źródło Geografów" ....180

  Skała ....181

  15. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Skale ....181

  16. Oczyszczalnia ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale ....183

Literatura  185

© IGiGP UJ "2022"