Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

Application of LANDSAT satellite data and GIS techniques for estimation of thermal conditions in urban area (using an example of Kraków agglomeration)

Zarys treści: W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty metodyczne związane z estymacją wartości temperatury radiacyjnej i temperatury powierzchniowej (kinetycznej) na podstawie danych satelitarnych. Do utworzenia mapy temperatury radiacyjnej i powierzchniowej wykorzystano obrazy satelitarne LANDSAT TM i ETM+ zarejestrowane w dniu 21.07.1995 r. i 7.05.2000 r. Na podstawie utworzonych map temperatury radiacyjnej przeprowadzono analizę przestrzenną warunków termicznych na obszarze aglomeracji krakowskiej z uwzględnieniem zróżnicowania rodzaju powierzchni i warunków meteorologicznych panujących w momencie zarejestrowania obrazów satelitarnych. Wszystkie etapy przetwarzania danych oraz tworzenia map zrealizowano z zastosowaniem narzędzi GIS. W wyniku przeprowadzonej analizy rozpoznano wyraźna zależność pomiędzy temperaturą a rodzajem użytkowania powierzchni, wynikającą ze zróżnicowania właściwości emisyjnych różnych rodzajów powierzchni. Zaobserwowano ponadto znaczące kontrasty termiczne w obrębie obszaru badań, których główną przyczyną jest mozaikowość typów użytkowania terenu, bardzo charakterystyczna dla obszarów zurbanizowanych.

Słowa kluczowe: warunki termiczne miasta, aglomeracja krakowska, LANDSAT, GIS, temperatura radiacyjna, temperatura powierzchniowa, użytkowanie terenu, właściwości cieplne powierzchni czynnej, emisyjność

Słowa kluczowe (w języku angielskim): thermal conditions in urban areas, Kraków agglomeration, LANDSAT, GIS, radiant temperature, surface temperature, land use, thermal properties of surfaces, emissivity

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 81-98.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"