Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

Selected geoecological catenas in two glacial cirques in the Tatra Mts.

Zarys treści: W artykule zaprezentowano wyniki badań będących próbą zastosowania metody kateny geoekologicznej w krajobrazie wysokogórskim. Obszary badawcze zlokalizowano na zboczach kotłów polodowcowych (Kotła Goryczkowego Świńskiego i Kotła Zielonego Stawu Gąsienicowego), które reprezentują dwa typy stoków: stok dojrzały i usypiskowy. Na podstawie mapy topograficznej, map tematycznych i szczegółowych profili krajobrazowych dokonano analizy typowych sekwencji gekompleksów na stokach. Badania przeprowadzono w trzech skalach, poddając analizie geokompleksy trzech rang. Opracowano kilka katen geoekologicznych w randze uroczysk i poduroczysk. Stwierdzono, że w randze facji, do której odnosi się tradycyjna definicja kateny geoekologicznej, ciągi typów geokompleksów są zbyt skomplikowane, by tworzyły typowe, powtarzalne układy.

Słowa kluczowe: katena geoekologiczna, profil krajobrazowy, krajobraz wysokogórski, kocioł polodowcowy, Tatry

Słowa kluczowe (w języku angielskim): geoecological catena, landscape profile, high-mountain landscape, postglacial cirque, Tatra Mountains

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 47-62.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"