Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Gleboznawsto i geografia gleb"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce

Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce

Drewnik M., Kacprzak A., Szymański W. (red.), 2011, Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Antoni Jackowski, prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

ISBN 978-83-88424-69-4

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (0.5 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....11

Antoni Jackowski 

  Zamiast wstępu ....13

Część I Historia geografii gleb w Polsce 

Joanna Niemyska-Łukaszuk, Stefan Skiba 

  Dzieje i rozwój nauki o glebie w ośrodku krakowskim ....19

Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak 

  Nauka o glebie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ....25

  Ważniejsze publikacje powstałe w Zakładzie Gleboznawstwa i Geografii Gleb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ....31

Jacek Chodorowski, Ryszard Dębicki 

  Historia i rozwój geografii gleb w Zakładzie Gleboznawstwa UMCS w Lublinie ....43

Renata Bednarek 

  Historia i perspektywy rozwoju Zakładu Gleboznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ....51

Część II Aktualna problematyka badawcza 

Renata Bednarek, Michał Dąbrowski, Marcin Świtoniak 

  Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej gminy Jeżewo ....64

  Anthropogenic transformations of soil cover of the Jeżewo District ....65

Marek Drewnik, Marcin Żyła 

  Naturalne i antropogeniczne przemiany gleb utworów pyłowych Polski Południowej ....66

  Natural and anthropogenic transformation of soils developed on silty materials in Southern Poland ....67

Piotr Hulisz 

  Geneza, właściwości i pozycja systematyczna gleb aluwialnych wytworzonych z piaszczystych osadów morskich (Beka, Zatoka Pucka) ....68

  Genesis, properties and systematic position of alluvial soils developed from sandy marine sediments (Beka, Gulf of Puck) ....69

Michał Jankowski 

  Czwartorzędowe gleby kopalne w wydmach Kotliny Toruńskiej i Borów Tucholskich ....70

  Quaternary paleosols in the dunes of the Toruń Basin and the Tuchola Forests ....71

Michał Jankowski 

  Rozmieszczenie i prawidłowości geograficzne występowania gleb ochrowych w Polsce ....72

  Distribution and geographical regularities of the Ochre soils occurrence in Poland ....73

Andrzej Kacprzak, Wojciech Szymański, Katarzyna Maj-Szeliga, Michał Skiba, Wojciech Szeliga 

  Skład mineralny gleb i pokryw stokowych na przykładzie Góry Lanckorońskiej (Pogórze Wielickie) ....74

  Mineral composition of soils and cover-beds on the example of Góra Lanckorońska (Wieliczka Foothills) ....75

Andrzej Kacprzak, Katarzyna Maj-Szeliga, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

  Utwory macierzyste gleb Pogórza Wielickiego w świetle petrografii części szkieletowych w katenie Góry Lanckorońskiej ....76

  Soil parent materials in the Wieliczka Foothills in the light of coarse fragments petrography in the catena of Góra Lanckorońska ....77

Maciej Markiewicz 

  Fosfor w badaniach dawnego osadnictwa ....78

  Phosphorus in the study of former settlement ....79

Adam Michalski, Renata Bednarek 

  Funkcjonowanie gleb w krajobrazie rolniczym równi zalewowej dolnej Wisły ....80

  Functioning of soils in the agricultural landscape of the lower Vistula floodplain ....81

Łukasz Musielok, Andrzej Kacprzak 

  Zróżnicowanie pokrywy glebowej w systematykach gleb (PTG, WRB, Soil Taxonomy) na przykładzie wybranego fragmentu Gór Kamiennych ....82

  Soil cover variety in soil classifications (PTG, WRB, Soil Taxonomy) on the example of a selected area in Góry Kamienne ....83

Wojciech Szymański 

  Geneza i ewolucja poziomu fragipan w glebach płowych zaciekowych opadowo-glejowych (Albeluvisols) Pogórza Karpackiego ....84

  Genesis and evolution of fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills ....85

Marcin Świtoniak 

  Wpływ denudacji antropogenicznej na właściwości gleb o dwudzielnym uziarnieniu krajobrazów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Brodnickiego ....86

  The influence of accelerated erosion on the properties of vertically texture-contrasted soils in young glacial landscapes (Brodnica Lake District) ....87

Łukasz Uzarowicz 

  Przemiany mineralne w technogenicznych utworach glebowych (Technosols) wykształconych na odpadach poprzemysłowych zawierających siarczki żelaza ....88

  Mineral transformations in technogenic soils (Technosols) developed on mine spoils containing iron sulphides ....89

Katarzyna Wasak 

  Wstępne wyniki badań nad właściwościami próchnic i tempem rozkładu materii organicznej w glebach wytworzonych ze skał węglanowych pod zbiorowiskami buka i świerka w reglu dolnym Tatr ....90

  Preliminary investigation of humus properties and organic matter decomposition in soils developed on carbonate bedrock of the lower forest belt in the Tatra Mountains under beech and spruce ....91

© IGiGP UJ "2022"