Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego

Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego

Siwek J.P., 2012, Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

ISBN 798-83-88424-81-6

Język publikacji: polski

Cena: 18.90 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (3.8 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....7

2. Obszar badań  ....9

  2.1. Zlewnia Starej Rzeki ....9

  2.2. Zlewnia Kubaleńca ....12

  2.3. Zlewnia Leśnego Potoku ....13

  2.4. Rozpoznanie hydrochemiczne obszaru badań ....14

3. Metody i zakres badań  17

  3.1. Pomiary terenowe ....17

  3.2. Analizy laboratoryjne ....18

  3.3. Analizy statystyczne ....19

4. Sezonowe zmiany składu chemicznego wód 21 

  4.1. Stan badań ....21

  4.2. Wyniki ....22

  4.2.1. Przebieg zmian sezonowych ....22

  4.2.2. Czynniki dominujące w kształtowaniu zmian sezonowych ....25

  4.2.3. Związek chemizmu wód z przepływem ....27

  4.2.4. Zmiany sezonowe chemizmu wód niezależne od przepływu ....30

  4.3. Dyskusja ....30

  4.3.1. Naturaalne i antropogeniczne czynniki ....30

  4.3.2. Pochodzenie i drogi dostawy jonów do koryta ....37

5. Zmiany składu chemicznego wód w czasie wezbrań  ....39

  5.1. Stan badań ....39

  5.2. Wyniki ....43

  5.2.1. Wezbrania deszczowe burzowe ....43

  5.2.2. Wezbrania deszczowe rozlewne ....56

  5.2.3. Wezbrania roztopowe i roztopowo-deszczowe ....56

  5.2.4. Związek składu chemicznego z przepływem ....58

  5.3. Dyskusja ....65

  5.3.1. Źródła pochodzenia jonów i ich specy??czne cechy geochemiczne ....65

  5.3.2. Krążenie wody w zlewni w czasie wezbrań różnej genezy ....67

  5.3.3. Genetyczny typ wezbrania i stan pokryw w zlewni ....69

  5.3.4. Wielkość zlewni i wielkość wezbrania ....70

6. Zmiany składu chemicznego wód w ciągu doby w okresach międzywezbraniowych  ....71

  6.1. Stan badań ....71

  6.2. Wyniki ....73

  6.2.1. Sezon letni ....73

  6.2.2. Sezon zimowy ....77

  6.3. Dyskusja ....77

  6.3.1. Czynniki kształtujące zmiany składu chemicznego wód w ciągu doby ....77

  6.3.2. Uwagi metodyczne ....80

7. Wnioski  ....85

  7.1. Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód rzecznych ....85

  7.2. Czynniki kształtujące zmiany składu chemicznego wód w czasie wezbrań ....86

  7.3. Czynniki kształtujące zmiany składu chemicznego wód w ciągu doby w okresach międzywezbraniowych ....87

Literatura  ....89

Summary  ....103

Spis tabel  ....107

Spis rycin  ....109

Spis fotografii  ....113

© IGiGP UJ "2022"