Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Podstawy geografii ludności

Podstawy geografii ludności

Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

ISBN 978-83-88424-90-8

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (7.3 MB)

Spis treści

Przedmowa  ....7

1. Wstęp  ....11

  1.1. Geografia ludności jako autonomiczna część nauk geograficznych ....11

  1.2. Związki geografii ludności z innymi dyscyplinami naukowymi ....14

  1.3. Źródła informacji o zbiorowiskach ludności ....16

2. Liczba i rozmieszczenie ludności  ....23

  2.1. Wprowadzenie ....23

  2.2. Liczba ludności świata ....25

  2.3. Rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia .... 31

  2.4. Ludność wiejska i miejska, proces urbanizacji ....36

  2.5. Rozmieszczenie ludności w zespołach miejskich ....41

3. Dynamika ludności  ....45

  3.1. Ruch naturalny ludności ....45

  3.1.1. Wprowadzenie ....45

  3.1.2. Małżeństwa, rodzina, rozwody ....48

  3.1.3. Urodzenia i dzietność ....52

  3.1.4. Zgony ....56

  3.1.5. Przyrost naturalny ....62

  3.1.6. Wybrane teorie rozwoju ludności ....70

  3.1.6.1. Próby formułowania teorii ludnościowych ....70

  3.1.6.2. Teoria przejścia demograficznego ....72

  3.1.6.3. Prawa demograficzne wojny ....76

  3.2. Migracje ludności ....77

  3.2.1. Wprowadzenie ....77

  3.2.2. Kierunki migracji ....85

  3.2.3. Przyczyny i następstwa migracji ....87

  3.2.4. Migracje zarobkowe ....92

  3.2.5. Polityka migracyjna ....94

  3.2.6. Przymusowe przemieszczenia ludności ....98

  3.2.7. Wędrówki nomadów ....99

  3.3. Przyrost?/?ubytek rzeczywisty ludności ....101

4. Struktura demograficzna i społeczna  105

  4.1. Struktura demograficzna ....105

  4.1.1. Struktura płci ....105

  4.1.2. Struktura wieku ludności ....109

  4.1.3. Proces starzenia się ludności ....118

  4.1.4. Przeciętne dalsze trwanie życia ....124

  4.2. Struktura rasowa i etniczna ....128

  4.2.1. Struktura rasowa ....128

  4.2.2. Struktura narodowościowa i etniczna ....130

  4.2.3. Struktura językowa ....136

  4.2.4. Struktura wyznaniowa ....137

  4.3. Struktura wykształcenia ludności ....141

  4.3.1. Stan alfabetyzacji ....141

  4.3.2. Poziom wykształcenia ....142

  4.4. Struktura zawodowa ludności ....148

  4.4.1. Aktywność zawodowa ludności ....148

  4.4.2. Struktura zatrudnienia ....150

  4.4.3. Poziom bezrobocia ....160

5. Prognozowanie liczby ludności  ....163

6. Ogólna charakterystyka ludności jednostek badanych  ....169

Słownik wybranych pojęć demogeograficznych  ....175

Spis literatury  ....191

Spis tabel  ....195

Spis rycin  ....197

© IGiGP UJ "2022"