Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym

Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: dr hab. Jacek Różkowski

ISBN 978-83-88424-94-6

Język publikacji: polski

Cena: 40.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (22.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  (Maria Baścik, Janusz Siwek) ....11

2. Charakterystyka obszaru badań  (Joanna Pociask-Karteczka) ....23

2.1. Budowa geologiczna  ....26

2.2. Warunki hydrogeologiczne  ....30

2.3. Rzeźba  ....37

2.4. Klimat  ....40

2.5. Wody  ....41

2.6. Gleby i użytkowanie terenu  ....41

3. Wydajność źródeł  (Janusz Siwek) ....45

3.1. Czynniki wpływające na wydajność źródeł  ....45

3.2. Metody prac terenowych i kameralnych  ....46

3.3. Warunki hydrometeorologiczne w okresach badań terenowych  ....47

3.4. Wydajność źródeł w 2011 r.  ....50

3.5. Zmiany wydajności źródeł w latach 1973-2011  ....54

4. Chemizm wód źródlanych  ....59

4.1. Uwarunkowania właściwości fizykochemicznych wód  (Janusz Siwek) ....59

4.2. Metody badań terenowych i laboratoryjnych  (Janusz Siwek, Łukasz Jelonkiewicz) ....63

4.3. Chemizm wód w 2011 r.  (Janusz Siwek) ....68

4.4. Porównanie składu chemicznego wód w latach 1999-2000 i w 2011 r.  (Janusz Siwek) ....74

4.5. Tło hydrochemiczne wód źródlanych  (Bartłomiej Rzonca) ....87

5. Okrzemki (Bacillariophyta) jako wskaźniki jakości wód i stanu ekologicznego źródeł  (Agata Z. Wojtal) ....97

5.1. Czynniki wpływające na występowanie okrzemek. Rola okrzemek w źródłach   ....97

5.2. Materiał i metody badań terenowych i laboratoryjnych  ....99

5.3. Różnorodność gatunkowa i struktura okrzemek  ....104

5.4. Źródła jako siedliska gatunków zagrożonych, rzadkich i słabo poznanych  ....113

6. Roślinność źródeł  (Łukasz Moszkowicz, Izabela Krzeptowska-Moszkowicz, Przemysław Kowalski) ....123

6.1. Uwarunkowania występowania roślinności  ....123

6.2. Metody  ....124

6.3. Roślinność w badanych źródłach i ich otoczeniu  ....126

6.4. Wnioski  ....133

7. Fauna bezkręgowców źródeł  (Elżbieta Dumnicka) ....141

7.1. Stan badań fauny bezkręgowców źródeł  ....141

7.2. Krenobionty właściwe  ....142

7.3. Krenobionty lokalne  ....143

7.3.1. Źródlarka karpacka Bythinella austriaca  ....143

7.3.2. Wypławek alpejski Crenobia alpina  ....144

7.3.3. Inne krenobionty  ....151

7.4. Owady  ....52

7.5. Pozostałe grupy  ....152

7.6. Stygobionty  ....154

7.7. Podsumowanie  ....154

8. Fizjograficzne przemiany źródeł  (Maria Baścik) ....157

8.1. Źródła w krajobrazie Wyżyny  ....158

8.2. Charakterystyka źródeł  ....161

8.3. Gospodarcze znaczenie źródeł  ....164

8.4. Naturalne przeobrażenia źródeł  ....169

8.5. Antropogeniczne przeobrażenia źródeł  ....170

8.6. Ocena stanu badanych źródeł  ....176

8.7. Kierunki działań zmierzające do poprawy stanu źródeł  ....180

9. Ochrona źródeł. Stan i perspektywy  (Maria Baścik) ....185

9.1. Zasadność ochrony źródeł  ....185

9.2. Podstawy prawne  ....186

9.3. Historia ochrony źródeł Wyżyny  ....188

9.4. Źródła prawnie chronione  ....193

9.5. Ocena skuteczności ochrony  ....202

9.6. Oznakowanie źródeł prawnie chronionych - informacja w terenie  ....206

9.7. Problemy związane z ochroną źródeł  ....208

9.8. Weryfikacja źródeł prawnie chronionych  ....211

9.9. Perspektywy ochrony źródeł - propozycje nowych pomników przyrody  ....213

9.10. Konkluzje dotyczące kierunków ochrony źródeł  ....223

10. Źródła jako element krajobrazu - perspektywa architektury krajobrazu  (Wojciech Kosiński, Przemysław Kowalski, Miłosz Zieliński) ....227

10.1. Pojęcie krajobrazu  ....227

10. 2. Znaczenie źródła wody w krajobrazie  ....228

10.3. Przegląd literatury  ....229

10.4. Cele pracy  ....233

10.5. Metody badawcze  ....233

10.6. Określenie problemów z perspektywy architektury krajobrazu  ....236

10.6.1. Brak czytelnie zdefiniowanej formy w ujęciu krajobrazowym, szczególnie w ujęciu szerokim - nieczytelność źródeł  ....236

10.6.2. Brak ukształtowanego w świadomości społecznej kodu wizualnego dla źródeł  ....241

10.6.3. Niejednoznaczny sposób zagospodarowania i wykorzystania źródeł - ujęcie historyczne i współczesne  ....244

10.6.4. Możliwości wykorzystania źródeł jako produktu turystycznego  ....248

10.7. Przykładowe kierunki działań projektowych  ....249

10.8. Wnioski  ....259

11. Podsumowanie - perspektywa badań i ochrony źródeł  (Maria Baścik, Janusz Siwek) ....263

Literatura  ....269

The natural and anthropogenic changes of springs in the Krakowsko--Wieluńska and Miechowska Uplands and the role of springs in the natural and cultural landscapes - summary  ....293

Spis rycin  ....297

Spis tabel  ....303

Spis fotografii  ....307

Autorzy  ....315

© IGiGP UJ "2022"