Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-03-9

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (2.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Skróty  ....10

Podziękowania  ....11

1.Wstęp  ....13

2. Hydrogeologiczne znaczenie przestrzeni porowej skał węglanowych  ....17

  2.1. Wprowadzenie ....17

  2.2. Miejsce przestrzeni porowej w modelu pojęciowym sieci hydraulicznej skał węglanowych ....18

  2.3. Wpływ przestrzeni porowej skał węglanowych na migrację substancji rozpuszczonych w wodach podziemnych ....21

3. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne obszaru badań  ....27

  3.1. Identyfikacja obszaru badań ....27

  3.2. Zarys budowy geologicznej regionu ....28

  3.3. Warunki hydrogeologiczne ....32

4. Metody badań  ....37

  4.1. Terenowy pobór próbek skał oraz wykonanie opisu petrograficznego ....37

  4.2. Wykonanie próbek właściwych (rdzeni) ....38

  4.3. Oznaczenie porowatości metodą Archimedesa ....39

  4.4. Oznaczenie porowatości metodą porozymetrii helowej ....40

  4.5. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) ....42

  4.6. Oznaczenie odsączalności grawitacyjnej ....43

  4.7. Oznaczenie przepuszczalności i współczynnika filtracji ....45

  4.8. Metody statystyczne ....48

5. Wyniki oznaczeń  ....51

  5.1. Opis petrograficzny badanych skał ....51

  5.2. Porowatość wyznaczona metodą Archimedesa ....54

  5.3. Porowatość wyznaczona porozymetrem helowym ....55

  5.4. Wyniki analizy metodą NMR ....57

  5.5. Odsączalność grawitacyjna ....60

  5.6. Przepuszczalność i współczynnik filtracji ....62

6. Dyskusja wyników analiz laboratoryjnych  ....65

  6.1. Dyskusja wyników analizy porowatości metodą Archimedesa ....65

  6.2. Dyskusja wyników analizy porowatości porozymetrem helowym ....69

  6.3. Dyskusja wyników analizy metodą NMR ....71

  6.4. Dyskusja wyników oznaczeń odsączalności grawitacyjnej ....73

  6.5. Dyskusja właściwości filtracyjnych badanych próbek ....77

7. Wpływ cech przestrzeni porowej na właściwości zbiornikowe badanych skał  ....81

  7.1. Opoka z Pętkowic ....81

  7.2. Wapień z Janikowa ....84

  7.3. Oolit ze Skarbki ....85

  7.4. Oolit z Wierzbicy ....87

  7.5. Wapień koralowcowy z Zarzecza ....88

  7.6. Wapień skalisty z Przepaści ....92

  7.7. Wapień płytowy z Bałtowa ....94

  7.8. Muszlowiec z Wierzbicy ....95

  7.9. Dyskusja właściwości zbiornikowych matrycy badanych skał ....97

  7.9.1. Reprezentatywność badanych próbek ....97

  7.9.2. Ocena właściwości dyspersyjnych skał ....98

  7.9.3. Ocena odsączalności grawitacyjnej skał ....99

  7.9.4. Efekt skali a odsączalność grawitacyjna ....101

  7.10. Podsumowanie: właściwości zbiornikowe matrycy badanych skał ....102

8. Wpływ rozmiaru próbki na oznaczenia porowatości otwartej i odsączalności grawitacyjnej  ....105

  8.1. Uwagi wstępne ....105

  8.2. Czy wielkość próbki wpływa na wynik oznaczenia porowatości otwartej? ....107

  8.3. Czy wielkość próbki wpływa na wynik oznaczenia odsączalności grawitacyjnej? ....109

  8.4. Podsumowanie analizy ....110

9. Zależności między wynikami oznaczeń porowatości otwartej wykonanych różnymi metodami  ....111

  9.1. Porównanie wyników uzyskanych metodą Archimedesa i porozymetrem helowym ....111

  9.2. Porównanie wyników uzyskanych porozymetrem helowym oraz metodą NMR ....116

  9.3. Zależność porowatości otwartej od wielkości porów ....120

  9.4. Podsumowanie analizy i dyskusja ....125

10. Czynniki warunkujące odsączalność grawitacyjną matrycy skał węglanowych  ....131

  10.1. Zależność odsączalności grawitacyjnej od porowatości otwartej ....131

  10.2. Zależność odsączalności grawitacyjnej od rozkładu wielkości porów ....134

  10.3. Zależność odsączalności grawitacyjnej od współczynnika filtracji ....137

  10.4. Podsumowanie analizy i dyskusja ....138

11. Zależność przepuszczalności od porowatości otwartej  ....141

12. Podsumowanie pracy i wnioski  ....147

Literatura  ....151

Fotografie  ....167

Spis rycin  ....173

Spis tabel  ....174

Spis fotografii  ....175

© IGiGP UJ "2022"