Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-07-7

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Paweł Krąż 

 s. 9-15

Wstęp

Pełny tekst (144 KB)

Janusz Górny 

 s. 17-31

Uwarunkowania rozwoju turystyki kolejowej w województwie wielkopolskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (768 KB)

Joanna Hibner 

 s. 33-47

Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu - metody i problemy badawcz

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (845 KB)

Paweł Matulewski 

 s. 49-61

Turystyka w rezerwatach przyrody na obszarze regionu brodnickiego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (233 KB)

Paweł Krąż 

 s. 63-76

Mapy krajobrazowe - wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (224 KB)

Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk 

 s. 77-101

Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (436 KB)

Arkadiusz Marek Tomczyk 

 s. 103-115

Wpływ sytuacji barycznych na przyrost pokrywy śnieżnej na wybranych stacjach w Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Paweł Franczak 

 s. 117-129

Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (303 KB)

Adam Piasecki 

 s. 131-141

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Toruniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (229 KB)

Olaf Płachta 

 s. 143-154

Uzdrowiskowa przestrzeń publiczna w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (157 KB)

Małgorzata Pokrzywnicka 

 s. 155-165

Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz ich postaw politycznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Adam Rossmanith 

 s. 167-181

Migracje w skupiskach mniejszości polskiej na Bukowinie Północnej (obwód czerniowiecki na Ukrainie) w latach 1991-2013 na tle przemian etnicznych

Migrations within Polish minority communities in Northern Bukowina (Chernivtsi Oblast in Ukraine) between 1991 and 2013 in the context of ethnic changes

Zarys treści: Praca jest wynikiem badań terenowych przeprowadzonych przez autora w 2013 r. w 6 wsiach obwodu czerniowieckiego na Ukrainie, w których są skupiska Polaków. Za skupisko mniejszości polskiej uznano wieś lub jej część zamieszkaną przez co najmniej 10 polskich rodzin. Badania prowadzono metodą wywiadów, którymi objęto całość społeczności polskiej zamieszkującej w obrębie tych skupisk: ogółem 1184 osoby w 351 gospodarstwach domowych. Celem badań było poznanie przyczyn migracji, struktury płci i wieku migrujących, natężenia migracji w latach 1991-2013 i jej kierunków oraz struktury narodowościowej imigrantów. Omówiono też kwestię migracji wewnętrznych i zagranicznych. Współcześnie procesy migracji w badanych skupiskach mniejszości polskiej wpływają na ich etniczne przemiany. Coraz częściej dochodzi do małżeństw Polaków z osobami innej narodowości. Napływ tych osób przyczynia się do przemian etnicznych w skupiskach, biwalencji kulturowej i zanikania języka polskiego. Jednocześnie ma miejsce migracja osób deklarujących narodowość polską do innych miejscowości Ukrainy lub poza jej granice.

Słowa kluczowe: migracja zagraniczna, migracja wewnętrzna, skupisko mniejszości polskiej, Bukowina, Ukraina, Polacy

Słowa kluczowe (w języku angielskim): external migration, internal migration, Polish minority cluster, Bukowina, Ukraine, Poles

Krąż P. (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 167-181.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-07-7

Pełny tekst (528 KB)

© IGiGP UJ "2022"