Ostatnia aktualizacja: 2021-10-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Monografia gminy Sułoszowa

Monografia gminy Sułoszowa

Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, CK w Sułoszowej, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

ISBN 978-83-64089-08-4

Język publikacji: polski

Spis treści

Przedmowa  ....9

Wprowadzenie 

Wojciech Maciejowski 

1. Położenie geograficzne i podział administracyjny  13

Wojciech Maciejowski 

2. Miejscowości – informacje podstawowe   15

Wojciech Maciejowski, Jerzy Sokołowski 

3. Sułoszowa w dawnych i nowych źródłach kartograficznych  19

Środowisko przyrodnicze 

Michał Gradziński 

4. Budowa geologiczna i rzeźba terenu  29

  4.1. Budowa geologiczna ....29

  4.1.1. Podjurajskie podłoże ....30

  4.1.2. Osady jury środkowej ....31

  4.1.3. Wapienie jury górnej ....32

  4.1.4. Osady kredy ....38

  4.1.5. Osady kenozoiczne ....38

  4.1.6. Tektonika pokredowa ....40

  4.2. Rzeźba terenu ....41

  4.2.1. Wierzchowina ....41

  4.2.2. Sieć dolinna ....43

  4.3. Zjawiska krasowe ....46

Anita Bokwa, Wojciech Maciejowski  5. Klimat .... 51

  5.1. Warunki klimatyczne ....52

  5.2. Typy mezo- i mikroklimatu ....59

Wojciech Maciejowski, Janusz Siwek 

6. Stosunki wodne   65

  6.1. Wody podziemne ....66

  6.1.1. Źródła ....71

  6.2. Wody powierzchniowe ....75

  6.2.1. Charakter sieci wód powierzchniowych ....75

  6.2.2. Charakterystyka odpływu i przepływy ....76

  6.2.3. Przepływy ekstremalne czyli wezbrania o charakterze powodzi ....77

  6.3. Gospodarka wodna ....79

Marek Drewnik 

7. Gleby  ....81

  7.1. Pokrywa glebowa ....84

  7.2. Przestrzenne zróżnicowanie pokrywy glebowej 90

  7.3. Charakterystyka wybranych gleb ....94

  7.4. Użytkowanie i ochrona gleb ....100

Joanna Zalewska-Gałosz 

8. Szata roślinna  ....105

  8.1. Zbiorowiska roślinne ....107

  8.1.1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe ....107

  8.1.2. Zbiorowiska naskalne i kserotermiczne ....114

  8.1.3. Zbiorowiska łąk i pastwisk ....117

  8.1.4. Zbiorowiska wodne i nadbrzeżne ....119

  8.1.5. Zbiorowiska synantropijne ....121

  8.1.6. Zbiorowiska pól uprawnych (segetalne) ....121

  8.1.7. Zbiorowiska ruderalne ....123

  8.1.8. Układ przestrzenny zbiorowisk roślinnych ....123

  8.1.9. Zespoły pierwotne i zastępcze (wtórne) ....124

  8.1.10. Sukcesja roślinności ....124

  8.2. Charakterystyka flory naczyniowej ....125

  8.2.1. Gatunki kserotermiczne i ciepłolubne ....126

  8.2.2. Gatunki górskie ....128

Tomasz Skalski, Wojciech Maciejowski 

9. Świat zwierzęcy  ....133

  9.1. Bezkręgowce ....134

  9.2. Kręgowce ....139

  9.3. Obszary występowania cennych gatunków fauny ....143

Przyrodnicze jednostki przestrzenne i ochrona przyrody 

Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski 

10. Typy środowiska przyrodniczego  ....147

  10.1. Metodyka typologii środowiska przyrodniczego ....148

  10.2. Charakterystyka typów środowiska przyrodniczego ....150

Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski 

  11. Regiony fizycznogeograficzne ....157

Józef Partyka 

12. Ochrona przyrody  163

  12.1. Formy ochrony przyrody ....163

  12.2. Zagrożenia przyrody ....168

  12.3. Ochrona wód ....169

  12.3.1. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych ....169

  12.3.2. Powodzie ....171

  12.3.3. Gospodarka ściekowa ....174

  12.4. Ochrona fauny ....176

  12.5. Ochrona krajobrazu ....177

  12.6. Inne konflikty człowiek – środowisko ....181

Zarys historii gminy Sułoszowa 

Michał Wojenka 

13. Pradzieje i średniowiecze w świetle źródeł archeologicznych  ....185

  13.1. Historia i stan badań archeologicznych na terenie gminy ....186

  13.2. Uwagi o osadnictwie pradziejowym i średniowiecznym ....189

Marek Stoszek 

  14. Historia nowożytna i nowoczesna ....205

Piotr Sadowski 

  15. Historia najnowsza ....219

  15.1. Lata 1914–1945 ....219

  15.1.1. I wojna światowa ....219

  15.1.2. Rozwój gospodarczy w okresie międzywojennym ....224

  15.1.3. W kręgu polityki dwudziestolecia międzywojennego ....234

  15.1.4. Szkolnictwo w latach 1918–1939 ....237

  15.1.5. II wojna światowa ....239

  15.2. Sułoszowskie kalendarium 1945–2014 ....252

  15.3. Wybitni Polacy XX w. urodzeni w gminie Sułoszowa ....262

Człowiek i jego gospodarka 

Joanna Więcław-Michniewska 

16. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju gminy Sułoszowa  271

  16.1. Osadnictwo ....271

  16.2. Demograficzno-społeczne cechy mieszkańców ....289

  16.3. Gospodarka i społeczeństwo ....301

Robert Pawlusiński 

17. Turystyka  315

  17.1. Walory turystyczne ....316

  17.2. Zagospodarowanie turystyczne ....326

  17.3. Ruch turystyczny – tradycje i stan obecny ....331

Sułoszowa w dawnej fotografii 

  Krajobrazy ....349

  Ludzie ....353

  Kościół ....361

  Praca ....364

  Straż pożarna ....365

  Szkoła ....368

Literatura  ....371

Spis tabel  ....397

Spis rycin  ....399

Spis fotografii  ....403

Autorzy  ....409

© IGiGP UJ "2021"