Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie

Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie

Kłapyta P., 2012, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-75-5

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (59.7 MB)

Spis treści

Wstęp  ....9

  1.1. Cel i problematyka pracy ....9

  1.2. Materiały źródłowe i metody badań .... 10

  1.3. Podstawowe pojęcia .... 20

2. Stan dotychczasowych badań  ....23

  2.1. Historia badań rzeźby glacjalnej Tatr .... 23

  2.2. Stan poznania osadów postglacjalnych Tatr Zachodnich .... 39

3. Charakterystyka obszaru badań  ....41

  3.1. Położenie geograficzne .... 41

  3.2. Zarys budowy geologicznej .... 42

  3.3. Ogólna charakterystyka rzeźby Tatr Zachodnich .... 46

  3.4. Charakterystyka wybranych elementów klimatu .... 48

  3.5. Charakterystyka pokrywy glebowej .... 49

  3.6. Zarys ewolucji szaty roślinnej .... 50

4. Morfostratygraficzny zapis deglacjacji Tatr Zachodnich podczas późnego glacjału  ....53

  4.1. Doliny Wyżnia Chochołowska i Jarząbcza .... 53

  4.2. Dolina Starorobociańska .... 75

  4.3. Dolina Pyszniańska .... 88

  4.4. Dolina Bystra .... 99

  4.5. Dolina Raczkowa .... 115

  4.6. Dolina Jamnicka .... 127

  4.7. Dolina Żarska .... 139

5. Ewolucja rzeźby Tatr Zachodnich w holocenie w świetle badań litostratygraficznych osadów postglacjalnych  ....155

  5.1. Krowi Żleb .... 157

  5.2. Trzydniówka .... 161

  5.3. Polana Pyszniańska .... 164

  5.4. Cyrk Pyszniański ....171

  5.5. Przedni Staw Raczkowy .... 173

  5.6. Suchy Staw Raczkowy .... 173

  5.7. Zadnia Raczkowa .... 175

6. Ewolucja rzeźby Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie  ....179

  6.1. Morfostratygraficzny zapis stadiów deglacjacji Tatr Zachodnich .... 179

  6.2. Próba regionalnej paralelizacji stadiów deglacjacji Tatr Zachodnich .... 186

  6.3. Typologia form gruzowych .... 195

  6.4. Charakterystyka i znaczenie lodowców gruzowych podczas deglacjacji Tatr Zachodnich .... 201

  6.5. Uwarunkowania deglacjacji Tatr Zachodnich w aspekcie asymetrii N-S .... 206

  6.6. Ewolucja rzeźby Tatr Zachodnich w holocenie ....215

7. Podsumowanie i wnioski  ....227

  Literatura .... 233

  Spis rycin .... 251

  Spis tabel .... 257

  Spis fotografii .... 259

  Late glacial and Holocene evolution of Alpine relief of the Western Tatra Mts. - summary ....261

© IGiGP UJ "2022"