Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anna Dziubałtoska 

 s. 11-24

Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (332 KB)

Łukasz Fiedeń 

 s. 25-38

Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (375 KB)

Paweł Franczak, Łukasz Fiedeń, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Karolina Listwan-Franczak, Karolina Grzeszna 

 s. 39-60

Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców

Causes and course of flood in the Czarna catchment (Wisłoka basin) in June 2009 and its record in residents' memory

Summary: The aim of the authors was a hydrometeorological interpretation of the overflow of water that occurred in the Czarna catchment on the night of June 26-27, 2009 and revealing the image of this flood in the memory of residents 5 years after its occurrence. In the Czarna catchment, the strongest precipitation occurred on June 26 and was related to the development of two quasi-stationary low-pressure areas right outside the southern borders of Poland. They caused the inflow of warm and humid tropical air masses from the east. Forced convection, adiabatic cooling and storm clouds were observed along the weather front that was moving parallel to the edge of the Carpathian Mts. The Czarna catchment basin was one of the areas with the highest rainfall, reaching 70 mm. The maximum discharge of the Czarna river at Głowaczów, triggered by such intense precipitation, amounted to 94.6 m3.s-1. The images of the inhabitants of the Czarna village about the extent of the flood clearly differ from its real extent. This is especially visible in the western part of the surveyed area - some respondents "expand" the extent of flood waters there, some "reduce" it, while others are not able to designate it at all. However, most of the respondents remember well the flooding around the bridge, important for the community as it connects the southern and northern parts of the village. The significance of this structure during the flood has manifested also during interviews with the inhabitants of the Czarna village affected by the flood.

Słowa kluczowe: powódź błyskawiczna, mała zlewnia, opady, pamięć powodzi, mapy wyobrażeniowe, Karpaty

Słowa kluczowe (w języku angielskim): flash flood, small catchment area, precipitation, social memory of floods, mental sketch mapping, the Carpathian Mts.

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków, s. 39-60.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-44-2

Pełny tekst (3.5 MB)

Joanna Galas 

 s. 61-72

Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej kolegiaty w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Szymon Poręba 

 s. 73-89

Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji w Karpatach Zachodnich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (523 KB)

Michał Suszczewicz 

 s. 91-104

Rynek nieruchomości mieszkalnych a przekształcenia ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Sulinowa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (456 KB)

Joanna Zyber 

 s. 105-119

Odbiór społeczny produktu geoinformacyjnego na przykładzie geoportali

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (296 KB)

Artur Żyto, Mateusz Rogowski, Marta Martyn, Marta Zwierz, Szymon Uściński 

 s. 121-132

Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (189 KB)

© IGiGP UJ "2022"