Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-44-2

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anna Dziubałtoska 

 s. 11-24

Wolność zabudowy jako czynnik rozwoju strefy podmiejskiej na przykładzie obszaru metropolitalnego Trójmiasta

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (332 KB)

Łukasz Fiedeń 

 s. 25-38

Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (375 KB)

Paweł Franczak, Łukasz Fiedeń, Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Karolina Listwan-Franczak, Karolina Grzeszna 

 s. 39-60

Przyczyny i przebieg powodzi w zlewni Czarnej (dorzecze Wisłoki) w czerwcu 2009 r. oraz jej zapis w pamięci mieszkańców

Causes and course of flood in the Czarna catchment (Wisłoka basin) in June 2009 and its record in residents' memory

Zarys treści: Celem autorów była hydrometeorologiczna interpretacja wezbrania, które wystąpiło w zlewni Czarnej w nocy z 26 na 27 czerwca 2009 roku oraz ukazanie obrazu tej powodzi w pamięci mieszkańców po 5 latach. W zlewni Czarnej najsilniejsze opady wystąpiły 26 czerwca i związane były z rozbudowaniem się poza południowymi granicami Polski dwóch quasi-stacjonarnych ośrodków niskiego ciśnienia. Spowodowały one napływ ciepłych i wilgotnych mas powietrza zwrotnikowego (PZ) ze wschodu. Na przemieszczającym się równolegle do progu Karpat froncie atmosferycznym dochodziło do wymuszonej konwekcji, adiabatycznego ochłodzenia i rozwoju chmur burzowych. Zlewnia Czarnej znalazła się w obszarze najwyższych opadów, dochodzących do 70 mm. Wywołany tak intensywnymi opadami przepływ maksymalny Czarnej w Głowaczowie wyniósł 94,6 m3.s-1. Wyobrażenia mieszkańców Czarnej na temat zasięgu tej powodzi wyraźnie odbiegają od jej rzeczywistego zasięgu. Szczególnie jest to widoczne w zachodniej części badanego obszaru - jedni respondenci "poszerzają" tam zasięg wód powodziowych, drudzy go "zmniejszają", a jeszcze inni nie są w stanie go wyznaczyć. W większości jednak respondenci dobrze pamiętają, jak wyglądał wówczas obszar zalewowy w okolicy ważnego z ich punktu widzenia mostu, łączącego południową i północną część wsi. Znaczenie tego obiektu w trakcie powodzi uwidoczniło się w rozmowach z mieszkańcami Czarnej, dotkniętymi powodzią.

Słowa kluczowe: powódź błyskawiczna, mała zlewnia, opady, pamięć powodzi, mapy wyobrażeniowe, Karpaty

Słowa kluczowe (w języku angielskim): flash flood, small catchment area, precipitation, social memory of floods, mental sketch mapping, the Carpathian Mts.

Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków, s. 39-60.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-44-2

Pełny tekst (3.5 MB)

Joanna Galas 

 s. 61-72

Zapis litologiczny reliktów XIII-wiecznej kolegiaty w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Szymon Poręba 

 s. 73-89

Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji w Karpatach Zachodnich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (523 KB)

Michał Suszczewicz 

 s. 91-104

Rynek nieruchomości mieszkalnych a przekształcenia ekonomiczno-społeczne miasta pogarnizonowego na przykładzie Bornego Sulinowa

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (456 KB)

Joanna Zyber 

 s. 105-119

Odbiór społeczny produktu geoinformacyjnego na przykładzie geoportali

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (296 KB)

Artur Żyto, Mateusz Rogowski, Marta Martyn, Marta Zwierz, Szymon Uściński 

 s. 121-132

Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych - charakterystyka głównych motywów i preferencji

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (189 KB)

© IGiGP UJ "2022"