Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

Shaping competitiveness of urban space under the influence of real estate projects in the context of the urban resilience concept

Zarys treści: Problematyka artykułu dotyczy przekształceń tkanki miast i współczesnych wyzwań w zakresie polityki miejskiej, w tym zdolności sektora biznesu do generowania pozafinansowych efektów projektów lokalizowanych na terenach pofabrycznych. Główny problem dotyczył kwestii realizacji projektów sektora biznesu na terenach pofabrycznych w kontekście kształtowania rezyliencji miejskiej oraz zakresu ich efektów w odniesieniu do kreowania konkurencyjności miasta. Warstwa metodyczna badania obejmuje kwerendę bibliograficzną oraz studia przypadków, a także badanie kwestionariuszowe i indywidualny wywiad bezpośredni (IDI). Autorka wykazała, iż sektor biznesu podejmujący inwestycje na rynku nieruchomości aktywizujące tereny pofabryczne może uzyskiwać efekty przestrzenne, społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. Zakres generowanych efektów zależy m.in. od rodzaju wdrożonego nowego sposobu użytkowania, a także skali projektu. Istotnym tu czynnikiem jest maksymalizacja dochodowości projektu sektora biznesu zarówno na etapie przedinwestycyjnym, jak również inwestycyjnym. Kształtuje ona bowiem możliwość wygospodarowania zdolności finansowania (m.in. zaciąganych zobowiązań) oraz dodatkowej powierzchni, np. muzealnej, wystawienniczej, rekreacyjnej, ogólnodostępnej wraz z kampanią reklamową. Artykuł przedstawia badania pilotażowe stanowiące punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych badań nad rezyliencją miejską.

Słowa kluczowe: aktywizacja terenu pofabrycznego, sektor biznesu, urban resilience, konkurencyjność miasta

Słowa kluczowe (w języku angielskim): brownfield redevelopment, business sector, urban resilience, city competitiveness

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 83-97.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"