Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

Glacial landforms and sediments in the Mala Ploshanka valley (Eastern Carpathians, Ukraine)

Zarys treści: : Połonina Borżawa (1682 m n.p.m.) jest dobrze wyodrębnionym pasmem górskim w północno-zachodniej części ukraińskich Karpat Wschodnich, w którym geomorfologiczny zapis aktywności plejstoceńskich lodowców jest do tej pory słabo poznany. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań geomorfologicznych, analiz danych teledetekcyjnych i badań sedymentologicznych, które pozwoliły po raz pierwszy na identyfikację form i osadów glacjalnych w północno-wschodniej części tego masywu. Szczegółowymi badaniami objęto środkowy i górny odcinek doliny Małej Płoszanki, gdzie zidentyfikowano moreny maksymalnego zasięgu lokalnego lodowca, określono zasięg przeobrażenia glacjalnego oraz przeprowadzono pomiary kształtu i obtoczenia osadów morenowych i stokowych frakcji żwirowej z użyciem wskaźników C?40 i RA. Zachowane w dolinie Małej Płoszanki formy rzeźby wskazują na obecność zlodowacenia cyrkowo-dolinnego podczas ostatniego glacjału. Największą formą erozyjną w badanym obszarze jest amfiteatralny i głęboko wcięty cyrk Jama, którego rozległe dno leży wyjątkowo nisko (1250?-?1300 m n.p.m.) w porównaniu z sąsiednimi grupami górskimi Karpat Wschodnich. Maksymalny zasięg lodowca Małej Płoszanki, długości około 1 km wyznacza wał moreny końcowej zachowany na wysokości 1075 m n.p.m. Analiza stopnia obróbki osadów występujących w badanym obszarze pozwoliła na ustalenie różnic między osadami pochodzącymi ze środowiska stokowego (pokrywy stokowe, osady spływów torencjalnych) i glacjalnego. Analiza stopnia obróbki osadów glacjalnych frakcji żwirowej wskazuje, że osady morenowe zachowane w rejonie progu cyrku Jama i w strefie czoła dawnego lodowca brały udział w aktywnym transporcie subglacjalnym. W środkowej części dawnego systemu lodowcowego Małej Płoszanki zalegają osady moreny powierzchniowej, które były transportowane pasywnie lub ich transport aktywny odbywał się na krótkim dystansie, przez co ziarna nie nabrały cech typowych dla osadów subglacjalnych.

Słowa kluczowe: cyrki glacjalne, osady morenowe, wskaźniki C?40 i RA, Połonina Borżawa, Karpaty Wschodnie, Ukraina

Słowa kluczowe (w języku angielskim): glacial cirques, moraine sediments, C?40 and RA indices, Borzhava range, Eastern Carpathians, Ukraine

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 99-126.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"