Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

Ni-Co-As-Bi-Ag vein mineralization from Cobalt township area, Canada

Zarys treści: Okruszcowanie żyłowe formacji pięciometalicznej (Ni-Co-As-Bi-Ag) związane jest genetycznie z diabazem Nipissing (wieku 2,2 mld lat), który w formie silli intrudował w proterozoiczne metasedymenty formacji Lorrain i Gowganda. W skład żył rudnych wchodzą głównie arsenowe siarkosole kobaltu, niklu i żelaza, srebro rodzime, siarczki żelaza, miedzi, cynku, ołowiu oraz kalcyt i dolomit. W artykule przedstawiono wyniki analizy mineralogicznej rudy z rejonu miasta Cobalt. W badaniach skupiono się na mineralizacji kruszcowej. Próbki erytrynu (Co3(AsO4)2ˇ8H2O) oraz masywnych siarczków pobrano ze starych hałd i zbadano przy pomocy mikroskopii w świetle odbitym oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Identyfikacja asocjacji mineralnych pozwoliła wyróżnić trzy główne etapy okruszcowania?: etap z arsenkami Ni-Co, etap przejściowy oraz etap siarczkowy. Najbardziej charakterystycznym minerałem etapu związanego z arsenkami jest saffloryt (CoAs2) krystalizujący w postaci charakterystycznych gwiazd (tryplety igłowe). W etapie przejściowym obserwuje się gersdorffit o zmiennym składzie chemicznym z bizmutem rodzimym. Etap siarczkowy reprezentują głównie piryt i pirotyn, w mniejszym stopniu chalkopiryt, sfaleryt, galena, arsenopiryt, bornit oraz tetraedryt z wrostkami srebra rodzimego.

Słowa kluczowe: Cobalt, formacja pięciometaliczna, mineralizacja, żyły

Słowa kluczowe (w języku angielskim): cobalt, five-element formation, mineralization, veins

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 127-143.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"