Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-45-9

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

Słowo wstępne

Łukasz Fiedeń 

 s. 11-40

Dostępność transportu publicznego w gminie Brzozów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (898 KB)

Krzysztof Foltyn 

 s. 41-64

Wpływ wydobycia złóż metali na rozwój miast na przykładach z prowincji Ontario

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Joanna Galas 

 s. 65-82

Pod murami miejskimi. Zapis litologiczny rozwoju miasta średniowiecznego w osadach po dwóch stronach murów miejskich - rejon Bramy Wodnej w Poznaniu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Agnieszka Jania  

 s. 83-97

Kształtowanie konkurencyjności tkanki miejskiej pod wpływem projektów deweloperskich w kontekście koncepcji urban resilience

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (112 KB)

Piotr Kłapyta, Maciej Bryndza, Magdalena Murawska, Jolanta Dąbek, Przemysław Powroźnik, Joanna Wąs, Martyna Kałuziak 

 s. 99-126

Formy i osady glacjalne w dolinie Małej Płoszanki (Karpaty Wschodnie, Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Sławomir Mederski 

 s. 127-143

Żyłowa mineralizacja Ni-Co-As-Bi-Ag z rejonu miasta Cobalt, Kanada

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Żaneta Nguyen Huu 

 s. 145-168

Próba określenia wpływu zachmurzenia na natężenie promieniowania całkowitego, UV-A i UV-B w Krakowie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (716 KB)

Joanna Nowak 

 s. 169-191

Ruch naturalny w województwie małopolskim w latach 2014-2016 w świetle Prognozy Ludności 2014-2050 GUS

Natural mobility in the Małopolskie Voivodship in the years 2014-2016 in the light of the Population Forecast 2014-2050 provided by GUS

Zarys treści: Poziom urodzeń, długość trwania życia oraz struktura wieku społeczeństwa są podstawowym elementem planowania rozwoju państwa, jego gospodarki, systemu świadczeń, sieci edukacyjnej itp. Dla określenia celów polityki ludnościowej kluczowym dokumentem są prognozy ludności. Autorka dokonała próby określenia czynników mających wpływ na różnice między prognozą a stanem rzeczywistym na przykładzie elementów ruchu naturalnego (urodzeń, zgonów, migracji). W wyniku wykonanej analizy największe rozbieżności stwierdzono pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą liczbą urodzeń. Prognoza ta cechowała się dużą trafnością poziomu umieralności na szczeblu województwa, mniejszą na poziomie powiatów. Niedopasowanie prognozy do stanu rzeczywistego na przykładzie salda migracji było największe w miastach na prawach powiatu oraz obszarach suburbanizacyjnych. Według autorki rozbieżności te mogą być spowodowane zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej Polski od momentu powstania prognozy GUS. Liczba urodzeń większa od prognozowanej wynikać może ze zmiany polityki ludnościowej, m.in. wprowadzenia w 2015 r. Rządowego Programu Rodzina 500+. Stwierdzono również, że o jakości prognozy demograficznej decydują w dużym stopniu dobrane techniki prognozowania. Autorka oceniła trafność prognozy w pierwszych latach okresu, którego ona dotyczy. Aby wyciągnąć odpowiednie wnioski należy dokonać jej oceny również w dłuższej perspektywie czasowej.

Słowa kluczowe: polityka ludnościowa, procesy demograficzne, prognoza ludności GUS, ruch naturalny, województwo małopolskie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): demographic processes, Małopolskie Voivodship, natural movement, population policy, population forecast

Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków, s. 169-191.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-45-9

Pełny tekst (1.3 MB)

© IGiGP UJ "2022"