Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geoekologia"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego

Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego

Luc M., 2018, Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-46-6

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wprowadzenie  ....9

  1.1. Zarys problemu ....10

  1.2. Zakres opracowania, cele i zadania ....12

  1.3. Ustalenia terminologiczne ....15

  1.3.1. Krajobraz ....15

  1.3.2. Pokrycie terenu versus użytkowanie ziemi ....16

2. Idea krajobrazu zrównoważonego  ....21

  2.1. Krajobraz zrównoważony w ekofilozofii ....22

  2.1.1. Potrzeby człowieka a równowaga w środowisku ....23

  2.1.2. Krajobraz zrównoważony - utopia czy realna wizja przyszłości? ....25

  2.2. Stan wiedzy w zakresie idei krajobrazu zrównoważonego ....26

  2.2.1. Poglądy na pojęcie krajobrazu zrównoważonego ....28

  2.2.2. Podstawy teorii krajobrazu zrównoważonego ....31

  2.2.2.1. Ujęcie ekologiczne ....34

  2.2.2.2. Ujęcie wielofunkcyjne ....35

  2.2.2.3. Ujęcie wizualne ....37

  2.2.2.4. Ujęcie planistyczne ....38

  2.2.2.5. Ujęcie hybrydowe ....41

  2.3. Miejsce krajobrazu zrównoważonego w typologii krajobrazu ....45

  2.4. Krajobraz zrównoważony miast ....51

  2.5. Krajobraz zrównoważony pozamiejski ....54

  2.6. Kształtowanie krajobrazu zrównoważonego ....56

3. Cechy i kryteria oceny krajobrazu zrównoważonego  ....59

  3.1. Skala przestrzenna ....61

  3.2. Specyfika miejsca - tożsamość kulturowa ....63

  3.3. Funkcjonowanie krajobrazu ....64

  3.4. Stopień antropizacji - hemerobia ....65

  3.5. Złożoność a struktura krajobrazu ....69

  3.6. Georóżnorodność ....74

  3.7. Trwałość krajobrazu ....77

  3.8. Atrakcyjność wizualna ....79

  3.9. Stabilność ....82

  3.10. Wartość ....84

4. Metody oceny krajobrazu pod kątem zrównoważenia  ....91

  4.1. Wykorzystane dane ....92

  4.2. Metody pracy ....93

  4.2.1. Ewaluacja, studium przypadku i dobór obszarów testowych ....96

  4.2.2. Transekt ....97

  4.2.3. Kwantyfikacja - metryki krajobrazowe ....98

5. Ocena zrównoważenia krajobrazu wybranych obszarów Karpat Polskich  ....103

  5.1. Ocena stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego ....104

  5.2. Ocena charakteru krajobrazu ....104

  5.2.1. Specyfika miejsca ....104

  5.2.2. Sposób funkcjonowania krajobrazu ....110

  5.3. Ocena hemerobii ....119

  5.4. Ocena różnorodności krajobrazu ....125

  5.5. Ocena trwałości krajobrazu ....132

  5.6. Ocena atrakcyjności wizualnej ....137

  5.7. Kryteria oceny krajobrazu zrównoważonego ....151

6. Podsumowanie i wnioski końcowe  ....153

Literatura  ....159

Podziękowania  ....181

Spis fotografii  ....183

Spis rycin  ....185

Spis tabel  ....187

Summary  ....189

© IGiGP UJ "2022"