Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

ISBN 978-83-64089-48-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Zygmunt Górka, Łukasz Kowalski 

 s. 17-28

Życiorys profesora Karola Bromka

\"textZarys treści \"textSummary

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 29-52

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii osadnictwa i ludności

\"textZarys treści \"textSummary

Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski 

 s. 53-66

Dorobek profesora Karola Bromka w dziedzinie geografii transportu i usług

The research of Professor Karol Bromek in geography of transport and services

Zarys treści: W dorobku naukowym Profesora Karola Bromka istotne miejsce zajmują prace z geografii transportu i usług. Obejmują one 8% jego twórczości naukowej, lecz ze względu na nawiązania do ważnych pozycji z literatury zagranicznej oraz z uwagi na swój oryginalny i często nowatorski charakter w znacznym stopniu do dzisiaj nie straciły na swojej aktualności. W zakresie geografii transportu Profesor Bromek zajmował się zróżnicowaną problematyką. W pracy doktorskiej pod tytułem Studium izochron kolejowych Polski (1948), niestety nieopublikowanej w większym nakładzie, podjął badania dostępności czasowej transportem kolejowym. Szerokie spektrum zagadnień transportowych, tym razem w ujęciu popularnonaukowym, przedstawił natomiast w książce Geografia komunikacji (1951). W drugim okresie badań nad geografią transportu, który przypadł na lata 60. XX w., Karol Bromek zajął się problematyką przewozów (obrotów) towarowych, analizując strukturę przestrzennych powiązań w świetle ruchu masy towarowej przybywającej i wyjeżdżającej w skali południowej Polski oraz dla miasta Rzeszowa. Badania te kontynuował, publikując wraz z J. Warszyńską artykuł na temat regionalizacji ekonomicznej Polski Południowej w świetle przepływu masy towarowej. W zakresie geografii usług Profesor Karol Bromek jest natomiast autorem pracy Układ przestrzenny ośrodków usługowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego (1947), sytuującej się na pograniczu tej dyscypliny z geografią osadnictwa i planowaniem przestrzennym. Warto podkreślić, że była to jedna z pierwszych polskich prac geograficznych odnosząca się do teorii ośrodków centralnych Waltera Christallera. Chociaż ten artykuł Karola Bromka miał przede wszystkim charakter teoretyczny, zawierał także wskazówki istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego. Podkreślić należy, że większość miast analizowanego województwa, określonych przez Autora jako ważniejsze ośrodki, istotnie awansowała w hierarchii osadniczej w kolejnych 50 latach.

Słowa kluczowe: Karol Bromek, geografia transportu, geografia usług

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Karol Bromek, transport geography, geography of services

Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce, s. 53-66.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-48-0

Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca 

 s. 67-78

Dorobek profesora Karola Bromka w zakresie metod ilościowychi planowania przestrzennego

\"textZarys treści \"textSummary

Bogusław Luchter 

 s. 79-116

Badania nad użytkowaniem przestrzeni miejskiej Krakowa

\"textZarys treści \"textSummary

Czesław Guzik, Jan Leśnicki 

 s. 117-137

Zmiany funkcjonalne wsi podhalańskich na przykładzie Białki Tatrzańskiej i Gronkowa

\"textZarys treści \"textSummary

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Andrzej Kurkiewicz 

 s. 139-158

Metoda otwartej koordynacji jako narzędzie wdrażania polityki publicznej w modelu współzarządzania (co-governance)

\"textZarys treści \"textSummary

Radosław Linkowski 

 s. 159-176

Wymiar przestrzenny podziałów politycznych w Polsce w latach 1990?-?2005

\"textZarys treści \"textSummary

Agata Łyszczarz 

 s. 177-190

Warunki mieszkaniowe mieszkańców funkcjonalnego regionu miejskiego Rzeszowa

\"textZarys treści \"textSummary

Łukasz Żuraw 

 s. 191-208

Związki studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze stałym miejscem zamieszkania

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2022"