[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Adresaci podań

Zakończenie studiów


<< Back     Next >>

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Czy można przepisać przedmiot z innej uczelni lub kierunku jeżeli taki sam widnieje w programie studiów jako obowiązkowy?
Tak. W przypadku przedmiotów, które znajdują się w programie studiów geograficznych (np. filozofia, socjologia) ocenę przepisuje Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich na swoim dyżurze. Należy mieć ze sobą indeks tej innej uczelni czy kierunku oraz podanie do Dyrektora ds. Studenckich. Z-ca Dyrektora IGiGP ma prawo odmówić przepisania, jeżeli przedmiot ma zbyt mały wymiar, nieodpowiednią formę zajęć lub np. brak oceny końcowej. Przydzielana jest za taki przedmiot taka liczba punktów ECTS, jaka jest przewidziana w programie studiów geograficznych. Przepisaniu podlega bezpośrednio ocena końcowa przedmiotu (NIE np. średnia zaliczenia ćwiczeń i egzaminu). UWAGA! Ocenę z WF przepisuje wyłącznie Studium WF UJ. Od roku akademickiego 2009/10 nie jest przepisywana ocena z WF z innego studium wychowania fizycznego niż SWF UJ.

Czy można przepisać przedmiot z innej uczelni lub kierunku jeżeli takiego przedmiotu nie ma w programie kursów obowiązkowych na geografii?
Można, pod warunkiem, że liczba uzyskanych punktów ECTS za takie kursy nie przekroczy 10% w skali studiów. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmuje Dyrektor ds. Studenckich. Warto w takiej sprawie uzyskać wsparcie opiekuna studiów.

Jak technicznie dokonuje się przepisania przedmiotu z innej uczelni lub kierunku?
Przepisania ocen dokonuje Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich na swoim dyżurze. Należy przyjść z indeksem z "tamtego" kierunku studiów oraz podaniem skierowanym do Dyrektora ds. studenckich. Potrzebna też może być informacja o przedmiocie, jeżeli brakuje danych dotyczących zakresu przedmiotu, wymiaru, punktów ECTS, itp. W przypadku przedmiotów realizowanych "na zewnątrz" musi być także podanie, na którym potrzebna jest aprobata opiekuna studenta (jego podpis). Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich ma prawo skorygować liczbę punktów ECTS za zaliczenie tego przedmiotu.

Czy ocena z przedmiotów przepisanych jest zaliczana do średniej ocen?
Oceny z przedmiotów przepisanych nie liczą się do celów stypendialnych, natomiast są wliczane do średniej ze studiów.

W jaki sposób przyznawane są punkty ECTS przy przepisywaniu kursów z innych studiów?
Liczba przyznanych punktów jest w gestii Dyrektora, może być niższa niż punkty uzyskane za dany kurs na innych studiach. Istnieje też możliwość, że kurs zostanie przepisany wraz z oceną, ale bez punktów ECTS; dzieje się tak w przypadku gdy uzyskane za przedmiot punkty były wykorzystane do ukończenia studiów I stopnia, na podstawie których osoba dostała się na studia II stopnia.

<< Back     Next >>


(1) (2) (3) (4) (-5-) (6) (7) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional