[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Adresaci podań

Zakończenie studiów


<< Back     Next >>

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

O czym należy pamiętać dokonując wyboru kursów na następny rok akademicki?
1. Lista przedmiotów musi być wcześniej ustalona z przyszłym opiekunem naukowym.
2. Przede wszystkim należy wybrać przedmioty obligatoryjne na danym roku i specjalności.
3. Wybierając przedmioty do wyboru należy korzystać z aktualnego ich spisu.
4. Wybierając przedmioty do wyboru należy uwzględnić termin odbywania się zajęć tak, aby uniknąć kolizji czasowych. Harmonogram zajęć ulega oczywiście drobnym zmianom, jednak istnieje ciągłe dążenie do jego ustabilizowania.
5. Wybierając przedmioty należy pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów ECTS po każdym roku akademickim.
6. Kursy wybiera się na cały rok. W Instytucie nie ma zwyczaju uruchamiania rejestracji na przedmioty przed semestrem wiosennym.
7. Pobrane z USOS i wypełnione deklaracje, zaakceptowane i podpisane przez wybranego na następny rok opiekuna muszą być złożone w sekretariacie ds. studenckich w wyznaczonym terminie.
8. Na podstawie przedstawionych zgłoszeń zostanie ogłoszona lista uruchomionych kursów. Następnie zostanie przeprowadzona weryfikacja deklaracji, polegająca na wykreśleniu kursów nie uruchomionych i dopisania w zamian innych.

Czy można zrezygnować z wybranego kursu?
Zasady studiowania umożliwiają rezygnację z wybranego przedmiotu w sytuacji, kiedy następuje kolizja czasowa z innym kursem realizowanym na studiach geograficznych lub biologiczno-geograficznych. Należy wówczas złożyć odpowiedni wniosek do Zastępcy Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich (formularz na stronie www) w terminie ogłoszonym na stronie IGiGP w każdym semestrze osobno.

Czy można dopisać się do kursu po terminie rejestracji na przedmioty w USOS?
Można dopisać się do uruchomionego kursu poprzez uzyskanie zgody swojego opiekuna naukowego oraz złożenie pisemnego wniosku do Zastępcy Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich ("Proszę o dopisanie mnie do listy uczestników kursu...(itd.)"). W przypadku przedmiotu, na którym istnieje limit uczestników (ćwiczenia, konwersatorium), potrzeba jest zgoda prowadzącego ten przedmiot (jego akceptacja na wniosku).

<< Back     Next >>


(1) (2) (3) (4) (5) (-6-) (7) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional