[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stacjonarne studia geograficzne

Stacjonarne studia geograficzne

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia


<< Back     Next >>

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

3-letnie stacjonarne licencjackie studia zawodowe na kierunku Geografia
(z możliwością kontynuacji na studiach magisterskich)

Specjalności: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, turystyka.

O przyjęcie na stacjonarne studia geograficzne pierwszego stopnia na UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja kandydatów, terminy

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest zobowiązana założyć w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie www.erk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geograficzne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto ERK oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.

Specjalności

Kandydaci podlegają rekrutacji na 1 rok studiów geograficznych bez podziału na specjalności (program jest wspólny dla wszystkich). W drugim semestrze 1 roku studenci deklarują wybór specjalności od drugiego roku studiów. O ostatecznym składzie specjalności decydują wyniki egzaminów z pierwszej sesji egzaminacyjnej oraz deklaracje studentów.

Zobacz także: Dziekanat ds studenckich

<< Back     Next >>


(1) (-2-) (3)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional