Pracownicy Zakladu

WB.IG-0202-DL
Meteorologia i klimatologia
3 ECTS
prowadzący:
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul,
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny
 
warunki wstępne
-
 
Treść kursu
Przedmiot badań, organizacja sieci, elementy meteorologiczne, czynniki i procesy klimatotwórcze. Skład i budowa atmosfery Ziemi. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery w skali globalnej i lokalnej. Bilans radiacyjny i cieplny. Reżim termiczny powierzchni czynnej i atmosfery. Para wodna w atmosferze. Ciśnienie atmosferyczne. Ogólna i lokalna cyrkulacja atmosfery. Masy powietrza i fronty atmosferyczne. Pogoda w niżach i wyżach barycznych. Klimaty kuli ziemskiej.
Literatura
  • Kaczorowska Z., 1977, Pogoda i klimat, WSiP
  • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN, Warszawa
  • Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN
  • Roth G. D., 2000, Pogoda i klimat, Bertelsmann Media Sp., Świat Książki, Warszawa
  • Woś A., 2000, Meteorologia dla geografów, PWN

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba