Pracownicy Zakladu

WB.IG-2101-D
Klimat-Biosfera-Człowiek
4 ECTS
prowadzący:
dr hab Robert Twardosz
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
egzamin, wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć
 
warunki wstępne
-
 
Treść kursu

Interakcja atmosfera-biosfera. Ziemia jako środowisko życia. Ewolucja biosfery na tle zmian klimatycznych. Synantropizacja przyrody. Czynniki klimatyczne w ekosystemach: promieniowanie, ciepło, woda, wiatr, elektryczność atmosferyczna i ogień. Adaptacje do warunków środowiska poikilotermów i homoiotermów. Tolerancja ekologiczna organizmów. Zagadnienia ekoklimatu człowieka. Strefowość ekologiczna biosfery: strefy życiowe Holdrige'a, oraz podział geobotaniczny Budyki. Zagrożenia dla biosfery wynikające z braku wody, zmienności klimatu i innych przyczyn antropogenicznych w tym zagadnienie zimy nuklearnej. Historyczne i współczesne konflikty o wodę i możliwości im zapobiegania.

Ćwiczenia: Metody charakteryzowania związków czasowych przebiegu elementów meteorologicznych w makroskali. Geobotaniczny podział klimatów świata. Piętrowość a strefowość klimatyczna - ocena warunków środowiska w aspekcie życia i działalności człowieka oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zasoby klimatyczne a produkcja pierwotna i zapasy biomasy w ekosystemach.

Literatura
  • Budyko M.I., 1975, Klimat i życie, PWN, Warszawa
  • Kożuchowski K., 1998, Atmosfera-klimat-ekoklimat, PWN, Warszawa
  • Oke T.R., 1987, Boundary Layer Climates, Methuen & CO Ltd
  • Olivier J.E., 1993, Climate and Man's Environmental, John Wiley & Sons, Inc
  • Trojan P., 1985, Bioklimatologia ekologiczna, PWN, Warszawa
  • Walter H.W., 1976, Strefy roślinności a klimat, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa
  • Weiner J., 1999, Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba