Pracownicy Zakladu

WB.IG-3213-D
Klimatologia stosowana
5 ECTS
prowadzący:
dr Dorota Matuszko
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład, 15 godz. - konwersatorium
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny
 
warunki wstępne
kurs Klimatologia fzyczna
 
Treść kursu
Wykorzystanie zasobów atmosfery przez człowieka. Osłona meteorologiczna różnych dziedzin gospodarki. Pogoda a zdrowie, samopoczucie, sprawność umysłowa i fizyczna ludzi. Oddziaływanie warunków klimatycznych na rolnictwo, przemysł, energetykę, planowanie przestrzenne i architekturę. Uwarunkowania klimatyczne rekreacji, sportu i turystyki. Rola warunków meteorologicznych w transporcie, komunikacji, reklamie, handlu, ubezpieczeniach. Pogoda w sztuce. Wpływ pogody na działania wojenne i losy świata. Energia odnawialna.

Konwersatorium: Zasady interpretacji materiałów klimatologicznych dla różnych użytkowników, preferencje i ograniczenia działalności człowieka przez klimat. Rola klimatologa w różnych dziedzinach gospodarki. Wizyty w stacji WIOŚ, w Sanatorium w Swoszowicach i inne.
Literatura
  • Thompson R.D., Perry A. (ed), 1997, Applied climatology, Routledge, London-New York

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba