Pracownicy Zakladu

WB.IG-3220-D
GIS w naukach o atmosferze
4 ECTS
prowadzący:
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul,
mgr Jakub Walawender
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - wykład,
15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
kolokwium zaliczeniowe
 
warunki wstępne
kursy Systemy informacji geograficznej lub Geoinformatyka oraz Meteorologia i klimatologia
 
Treść kursu
Możliwości wykorzystania GIS w meteorlogii i klimatologii, inicjatywy międzynarodowe poświęcone zastosowaniu GIS w naukach o atmosferze, przykłady wdrożeń technologii GIS w narodowych służbach meteorologicznych, formaty danych meteorologicznych a możliwość ich wykorzystania w środowisku GIS, analiza geostatystyczna danych, metody interpolacji przestrzennej w różnych skalach przestrzennych i czasowych, interpolacja pól różnych elementów meteorologicznych, przykłady zastosowan GIS w meteorologii i klimatologii
Literatura

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba