Pracownicy Zakladu

WB.IG-3224-D
Regiony klimatyczne świata
3 ECTS
prowadzący:
dr Leszek Kowanetz
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład/konwersatorium/ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
zaliczenie na ocenę
 
warunki wstępne
 
Treść kursu
Zróżnicowanie przestrzenne klimatów na kuli ziemskiej i próby ich regionalizacji. Strefy klimatyczne i typy klimatów poszczególnych kontynentów i oceanów. Klimatyczne uwarunkowania różnych form działalności gospodarczej i społecznej człowieka (bioklimatyczne i aerosanitarne aspekty życia w obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych, turystyka wypoczynkowa i kwalifikowana). Anomalie i osobliwości klimatyczne konkretnych miejsc na kuli ziemskiej. Poznanie regionalnych i lokalnych wiatrów wraz z ich nazewnictwem. Opracowania referatowe klimatów wybranych regionów świata.
Literatura
  • Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN
  • Encyklopedia geograficzna świata, 1995-2001, OPRESS, Kraków
  • Przeglądowy Atlas Świata, 1999, FOGRA

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba