Pracownicy Zakladu

WB.IG-3227-D
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
2 ECTS
prowadzący:
dr Katarzyna Piotrowicz
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin
 
warunki wstępne
kurs "Klimatologia fizyczna"
 
uwagi
kurs do wyboru
 
Treść kursu
Historia pomiarów i obserwacji meteorologicznych w górach świata. Zmiany ciśnienia atmosferycznego z wysokością. Reakcje organizmu człowieka na niskie ciśnienie (choroba wysokogórska). Wpływ wysokości n.p.m. oraz ekspozycji i nachylenia stoków na rozkład promieniowania słonecznego. Zmiany temperatury powietrza w górach (gradienty i inwersje termiczne). Wpływ gór na przepływ i dynamikę mas powietrza w skali planetarnej, synoptycznej i lokalnej (fala orograficzna, cyklogeneza na zawietrznej). Wiatry orograficzne. Geneza i charakterystyka chmur orograficznych. Lawiny śnieżne (charakterystyka, klasyfikacja, postępowanie w przypadku pojawienia się lawiny). Lodowce górskie. Zjawiska atmosferyczne występujące w górach (widmo Brockenu). Góry jako bariera klimatyczna. Osobliwości pogodowe i klimatyczne w górach świata - przykłady regionalne.
Literatura
  • Barry R.G., 1981, Mountain weather and climate, Methuen, London-New York
  • Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geograficzne, 11, Kraków
  • Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, IGiGP UJ, Kraków

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba