Pracownicy Zakladu

WB.IG-3250-D
Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
6 ECTS
prowadzący:
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul,
dr hab. Robert Twardosz
 
wymiar i forma zajęć
120 godz. - ćwiczenia, ćwiczenia terenowe
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
wykonanie określonych obserwacji meteorologicznych i ich opracowanie
 
warunki wstępne
 
uwagi
kurs obligatoryjny dla magistrantów z zakresu klimatologii
zajęcia częściowo płatne (koszty przejazdów, itp.)
 
Treść kursu
Organizacja i prowadzenie terenowych badań meteorologicznych z wykorzystaniem m.in. automatycznej aparatury meteorologicznej. Wykonanie metodą patrolową kilkudniowej serii pomiarów topoklimatycznych i biotopoklimatycznych w różnych typach środowiska geograficznego Polski Południowej. Przeprowadzenie pomiarów termofizjologicznych wraz z wypełnieniem kwestionariusza odczuć cieplnych. Opracowanie uzyskanych wyników badań. Zapoznanie z działalnością stacji meteorologicznej na Hali Gąsienicowej oraz Obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. W ramach kursu omówienie i prezentacja różnych materiałów źródłowych zarówno publikowanych jak i rękopiśmiennych znajdujących się w archiwum stacji naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie oraz Gaiku-Brzezowej. Materiały te stanowią zasoby danych meteorologicznych do prac magisterskich z zakresu klimatologii. Ponadto zapoznanie studentów z możliwością pozyskiwania danych ze stron internetowych i innych źródeł.

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba