Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Klimat Krakowa  

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

Ciśnienie atmosferyczne jako jeden z elementów meteorologicznych jest stosunkowo rzadko badane w oderwaniu od sytuacji synoptycznych. Wydaje się jednak dobrym uzupełnieniem do charakterystyki klimatu wybranego regionu. Opracowanie krakowskiej serii barometrycznej wykonano bez redukcji danych do poziomu
0 m n.p.m. W części "Roczny przebieg według wartości średnich ciśnienia" na podstawie średnich miesięcznych wartości ciśnienia ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ, wyliczonych z danych z lat 1901-2000, przedstawiono uśredniony rozkład tych wartości w ciągu roku. Rozkład ten jest reprezentatywny dla Europy Środkowej, z charakterystyczną większą wartością ciśnienia w październiku, nie oddaje jednak bardzo zmiennych wartości ciśnienia w poszczególnych miesiącach. Średnie te mogą mieć duży zakres zmienności, przekraczający
w miesiącach zimowych 25 hPa i dlatego bardzo przydatna jest znajomość wartości ekstremalnych zamieszczonych w tym opracowaniu.
W przebiegu wieloletnim można zauważyć charakterystyczne fazy, których wyjaśnienie wymaga wnikliwych studiów nad zmiennością cyrkulacji mas powietrza
w skali całej Europy i zmiennością układów makrocyrkulacyjnych. Zmienność wartości ciśnienia i fluktuacje typu nieokresowego są z pewnością odzwierciedleniem zmian makrotypów cyrkulacji w Europie. W każdym miesiącu, z wyjątkiem marca, zauważalny jest słaby trend spadkowy wartości średnich ciśnienia, co świadczy
o silnym wpływie cyrkulacji strefowej. Średnie roczne wartości również wykazują tendencję dodatnią. Przy rozważaniu warunków biometeorologicznych zmiany ciśnienia w krótkim czasie, tj. w ciągu kilku godzin lub w ciągu doby, są bardzo istotne. Przytoczone przykłady z pięćdziesięciolecia 1951-2000 potwierdzają opinię, że niewidoczne, ale silnie odczuwalne przez meteoropatów gwałtowne zmiany ciśnienia mogą się przyczynić do znacznego nawet pogorszenia stanu zdrowia. Większość gwałtownych wzrostów i spadków ciśnienia występuje w zimie.

Autor: Janina Trepińska Opracowanie: Dorota Matuszko

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych