Pracownicy Zakladu 

GALERIA

ARCHIWUM

 

 

Klimat Krakowa

LITERATURA

Wybrane publikacje na temat klimatu Krakowa:

opracowania ogólne
ciśnienie atmosferyczne
promieniowanie, usłonecznienie
zachmurzenie
temperatura powietrza
wilgotność powietrza
opady atmosferyczne
pokrywa śnieżna
stosunki anemologiczne
zanieczyszcznie powietrza
warunki bioklimatyczne

 

opracowania ogólne

Atlas Miasta Krakowa, 1988, Instytut Geografii UJ, Urząd Miasta Krakowa, PPWK, Warszawa-Wrocław.

Hess M., 1968, Klimat terytorium miasta Krakowa, Folia Geographica (Series Geographica-Physica), Vol. III, Kraków.

Hess M., 1969, Klimat podregionu miasta Krakowa, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., III, 5-63.

Hess M., 1974, Klimat aglomeracji krakowskiej, Zesz. Nauk. AGH, nr 361, Sozologia i Sozotechnika, 1.

Lewińska J., Zgud K., Baścik J., Bartosik J., Czerwienic M., 1982, Wpływ miasta na klimat lokalny (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), IKŚ, Warszawa.

Lewińska J., Zgud K., Baścik J., Wiatrak W., 1990, Klimat obszarów zurbanizowanych, IGPiZ, Warszawa, ss. 171.

Lewińska J., 2000, Klimat miasta, zasoby, zagrożenia, kształtowanie, IGPiK, Kraków, ss. 151.

Merecki R., 1914, Klimatologia ziem polskich, Warszawa, ss. 313.

Obrębska-Starklowa B., Hess M., Olecki Z., Trepińska J., Kowanetz L., 1995, Klimat, [w:] Karpaty Polskie, red. J. Warszyńska, UJ, Kraków, 31-47.

Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Trepińska J., 1997, Uwarunkowania klimatyczne w aspekcie rozwoju terytorialnego i przemysłowego Krakowa, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka, Instytut Geografii, Kraków, 233-243.

Obrębska-Starklowa B., Trepińska J., 1992, Zmiana klimatu globalna czy lokalna (w dwustulecie stacji meteorologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Materiały 41 Zjazdu Geografów Polskich, Kraków, 17-35.

Obrębska-Starklowa B., Trepińska J., Olecki Z., 1994, The diagnosis of climate change in Cracow against a background of circulation and local conditions, Geographia Polonica, 63, 51-62.

Trepińska J., 1983, Climatic fluctuations in Cracow city, 1826-1975, Geogr. Polonica, 45, 59-70.

Trepińska J. (red.), 1997, Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), Instytut Geografii UJ, Kraków, ss. 204.

Wierzbicki D., 1875, Graficzne obrazy spostrzeżeń meteorologicznych w Krakowie za lata 1826-1875, Sprawozdanie Akademii Umiejętności, Wydz. Matem.-Przyr., 2, Kraków, 103-104.

(do góry)

ciśnienie atmosferyczne

Czarnota K., 2006, Gwałtowne dobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Krakowie, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ, maszynopis.

Piotrowicz K., 1997, Zestawienie bibliograficzne prac wykonanych na podstawie danych dotyczących temperatury i ciśnienia powietrza ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), J. Trepińska (red.), Kraków, 199-204.

Trepińska J., 1981, Przebieg ekstremów ciśnienia i temperatury powietrza w Krakowie, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 14, 51-87.

Trepińska J., 1988, Wieloletni przebieg ciśnienia i temperatury powietrza w Krakowie na tle ich zmienności w Europie, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne 140, Kraków, 34-42.

Trepińska J., 1997, Wieloletni przebieg średnich miesięcznych wartości ciśnienia powietrza w Krakowie, 1792-1995, [w:] Wahania klimatu w Krakowie 1792-1995, (red.) J. Trepińska, wyd. Instytutu Geografii UJ, 131-161.

(do góry)

promieniowanie, usłonecznienie

Dubicka M., Limanówka D.,1994, Zmienność zachmurzenia i usłonecznienia w Sudetach i Karpatach oraz na ich przedpolu, Acta Univ. Wratislav., No 1590, Prace Inst. Geogr. Seria C, Meteorologia i Klimatologia, t .1, 45-60.

Dziewulski W., 1917, O przebiegu rocznym usłonecznienia w Krakowie, Zakopanem i Lwowie, Spraw. Kom. Fizj. AU t.51, 18-40.

Gorczyński W., 1910, O przebiegu rocznym i dziennym usłonecznienia w Krakowie, Spr. TNW, t.3, 162-178.

Gorczyński W., 1913, O wartościach przeciętnych usłonecznienia i o wynikach obserwacji heliograficznych w 1911 i 1912 r., Wiad. Matemat., 17.

Hess M., Leśniak B., Olecki Z., Rauczyńska-Olecka D., 1990, Wpływ krakowskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej na promieniowanie słoneczne dochodzące do powierzchni Ziemi, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 51, Kraków, s. 7-73.

Hess M., Olecki Z., 1980, Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stosunki radiacyjne w Krakowie, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 77, Kraków, s. 29-43.

Kuczmarski M., 1982, Usłonecznienie i zachmurzenie w Krakowie, Przegląd Geofizyczny, 27, 3 - 4, s. 241 - 249.

Kuczmarski M., 1990, Usłonecznienie Polski i jego przydatność dla helioterapii, Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, Warszawa, z. 4, 67.

Matuszko D., 2006, Porównanie warunków nefologicznych i solarnych w Krakowie i Gaiku-Brzezowej, Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków, 73-82.

Morawska M., 1963, Zachmurzenie i usłonecznienie Krakowa w latach 1859 - 1958, Prace PIHM, z. 81, 46.

Morawska-Horawska M., 1984, Współczesne zmiany w zachmurzeniu i usłonecznieniu Krakowa na tle 120-lecia, Przegląd Geofizyczny, R. XXIV, Z. 3, s. 271 - 285.

Morawska-Horawska M., 1985, Cloudiness and sunshine in Cracov 1861 - 1980 and its contemparary tendencies, Journal of Climatology, nr 5, s. 633 - 642.

Morawska-Horawska M., 2002, Tendencje zachmurzenia i usłonecznienia Krakowa w latach 1861 - 1990, Działalność naukowa profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja, Sympozjum Klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16 - 17 IX 1993, s. 342 - 351.

Morawska-Horawska M., Olecki Z. 1996, Wieloletnie zmiany w zachmurzeniu, usłonecznieniu i dopływie promieniowania słonecznego w Krakowie, Folia Geographica, series Geographica - Physica, vol, XXVI - XXVII, s. 59 - 74.

Morawska-Horawska M., Olecki Z., 1996, Wieloletnie zmiany w zachmurzeniu, usłonecznieniu i dopływie promieniowania słonecznego w Krakowie, Folia Geographica, series Geographica-Physica, 26-27, 59-74.

Olecki Z., 1973, Wpływ miasta na niektóre elementy bilansu radiacyjnego na przykładzie miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 32, Kraków.

Olecki Z., 1975, Oddziaływanie dużego ośrodka miejsko-przemysłowego na dopływ promieniowania słonecznego (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 41, Kraków, s. 37-86.

Olecki Z. 1986, On the components of the radiation balance in Cracow, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 69, Kraków, s. 27-38.

Olecki Z. 1992, Przezroczystość atmosfery w krakowskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., z. 90, Kraków, s. 23-34.

Wojkowski J., Olechnowicz-Bobrowska B., 2001, Struktura bilansu promieniowania na Płaskowyżu Proszowickim, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska SGGW z. 23, Warszawa, s. 67-71.

(do góry)

zachmurzenie

Dubicka M., Limanówka D., 1994, Zmienność zachmurzenia i usłonecznienia w Sudetach i Karpatach oraz na ich przedpolu, Prace IG, seria C, Meteorologia i klimatologia, t. I, Acta Universitatis Wratislaviensis, No.1590, Wrocław, s. 45 - 59.

Kuczmarski M., 1982, Usłonecznienie i zachmurzenie w Krakowie, Przegląd Geofizyczny, 27, 3 - 4, s. 241 - 249.

Matuszko D., 1991, Występowanie nieba bezchmurnego i dni bezchmurnych w Krakowie, Zesz. Nauk. UJ , Prace Geogr. 83, 138-148.

Matuszko D., 1992, Wieloletnie zmiany zachmurzenia w Krakowie, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 88, 147-156.

Matuszko D., 1996, Wpływ czynników antropogenicznych na zachmurzenie w Krakowie, Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych, Materiały Konferencji Naukowej, Katowice, 1996, 97 - 108.

Matuszko D., 1997, Porównanie stosunków nefologicznych w Lublinie i Krakowie, Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego, Materiały Konferencji Naukowej, Lublin, 1998, 63 - 66.

Matuszko D., 1998, Zachmurzenie w Krakowie (1906-1995), Przegląd Geofizyczny, XLIII. 3-4, 207-219.

Matuszko D., 1999, Wieloletni przebieg częstości rodzajów chmur w Krakowie (1906-1995), Materiały Konferencji "Zmiany i zmienność klimatu Polski i ich wpływ na ekosystemy, gospodarkę i człowieka", Łódź, 4-6 listopada 1999, 175-179

Matuszko D., 2000, Frequency of occurrence of particular cloud genera at noon and during certain synoptic situations in Cracow, Częstość występowania poszczególnych rodzajów chmur w godzinach południowych w Krakowie przy określonych sytuacjach synoptycznych, Prace Geogr. IG i GP UJ, 105, 85-110.

Matuszko D., 2000, Long - term observation of cloud cover in Cracow (1792-1999), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 107, 243-250

Matuszko D., 2000, The influence of a city on cloud cover (on the example of Kraków), Urbanny vyvoj na rozhrani milenii, Urbanne a krajinne studie, nr 3, Filozoficka fakulta Presovskej univerzity, Presov, 401-407

Matuszko D., 2001, Long - term observation of cloud cover in Cracow (1792-1999), Geographia Polonica, 74, 2, 41-56.

Matuszko D., 2001, Porównanie stosunków nefologicznych w Krakowie i Pradze, Folia Geographica, ser. Geogr.Physica. [w :] M. Morawska-Horawska, T. Niedźwiedź (red.) Wybrane zagadnienia klimatologii Polski Południowej, 31-32, (2000-2001).

Matuszko D., 2001, Wpływ miasta na zachmurzenie i opady (na przykładzie Krakowa) [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 529-536.

Matuszko D., 2001, Związek między rodzajami chmur a opadami na przykładzie Krakowa, [w:] J. Kapuściński (red.), Mikroklimat i parowanie terenowe, Mat. Konf, Poznań, 17.11.2000, 47-54.

Matuszko D., 2001, Związek rodzajów chmur z dobowym przebiegiem temperatury powietrza (na przykładzie Krakowa), Dokumentacja Geograficzna, PAN IGiPZ, Warszawa, 23, 41-49.

Matuszko D., 2002, Long - term course of cloud genera frequency in Cracow (1906-2000), EOS, American Geophysical Union, Washington, 83, 46, 528.

Matuszko D., 2002, Wpływ cyrkulacji atmosfery na zachmurzenie w Krakowie [w:] A Marsz, A. Styszyńska (red.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 141-146.

Matuszko D., 2003, Cloudiness changes in Cracow in the 20th Century, International Journal of Climatology, 23, 8, 975-984.

Matuszko D., 2005, Synchronous and asynchronous periods of cloudiness and sunshine duration in Cracow (over 1884-2003), Prace Geogr. IG i GP UJ, 115, 39-48.

Morawska M., 1963, Zachmurzenie i usłonecznienie Krakowa w latach 1859 - 1958, Prace PIHM, z. 81, s. 46.

Morawska-Horawska M., 1984, Współczesne zmiany w zachmurzeniu i usłonecznieniu Krakowa na tle 120-lecia, Przegląd Geofizyczny, R. XXIV, Z. 3, s. 271 - 285.

Morawska-Horawska M., 1985, Cloudiness and sunshine in Cracov 1861 - 1980 and its contemparary tendencies, Journal of Climatology, nr 5, s. 633 - 642.

Morawska-Horawska M., 2002, Tendencje zachmurzenia i usłonecznienia Krakowa w latach 1861 - 1990, Działalność naukowa profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja, Sympozjum Klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16 - 17 IX 1993, s. 342 - 351.

Morawska-Horawska M., Olecki Z. 1996, Wieloletnie zmiany w zachmurzeniu, usłonecznieniu i dopływie promieniowania słonecznego w Krakowie, Folia Geographica, series Geographica - Physica, vol, XXVI - XXVII, s. 59 - 74.

Ustrnul Z., Niedźwiedź T., 1994, Sprawozdanie z prac wykonanych w roku 1994, temat M-2, Wstępna analiza zachmurzenia Polski w ujęciu klimatologii synoptycznej, IMGW Oddział w Krakowie (maszynopis).

(do góry)

temperatura powietrza

Gorczyński W., 1911, O przebiegu dziennym temperatury w Krakowie, według pracy Dr. H. Weigta, Wiadomości Matematyczne, 15, Warszawa, 125-136.

Gorczyński W., 1915, O zmianach długoletnich temperatury powietrza w Polsce i w Eurazyi, Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 8, 2, Warszawa, 81-107.

Hess M., 1967, O stosunkach termicznych Krakowa (1780-1963), Przegląd Geofizyczny, 12 (20), 3-4, 311-330.

Karliński F., 1876, O okresowych zmianach ciepłoty powietrza w Krakowie, Pamiętnik Akad. Umiejętności, Wydz. Matem.-Przyr., 2, Kraków, 157-191 oraz Kosmos, 1, Lwów, 350-351, 356-357.

Karliński F., 1898, Dzienny bieg ciepłoty w Krakowie, Sprawozd. Komisji Fizjograf., 34, Kraków, 204-207.

Kożuchowski K., Trepińska J., 1986, Niektóre aspekty wieloletniej zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Krakowie, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr., 67, 34-44.

Kożuchowski K., Trepińska J., Wibig J., 1994, The air temperature in Cracow from 1926 to 1990: persistence, fluctuations and the urban effect, International Journal of Climatology, 14, 1035-1049.

Kuczyński L.S., 1884, Przebieg roczny ciepłoty powietrza w Krakowie, obliczony na podstawie 50-letnich spostrzeżeń (1826-1875) sposobem nowym, prostszym i ściślejszym niż dotąd używane, Pam. Akademii Umiejętności, Wydz. Matem.-Przyr., 9, 73-112.

Lewińska J., 1996, Geneza i rozwój miejskiej wyspy ciepła w Krakowie oraz możliwości jej minimalizacji, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 26-27.

Morawska-Horawska M., 1991, Fale ciepła i chłodu w Krakowie w stuleciu 1881-1980, Wiadomości IMGW, 14 (35), 1-4, 127-136.

Morawska-Horawska M., 1991, Wpływ rozwoju miasta i globalnego ocieplenia na wzrost temperatury powietrza w Krakowie w 100-leciu 1881-1980, Przegląd Geofizyczny, 36, 4, 321-328.

Morawska-Horawska M., 1992, Niektóre właściwości przebiegu temperatury powietrza w Krakowie w latach 1881-1980, Wiadomości IMGW, 15 (36), 1-2, 5-12.

Morawska-Horawska M., Cebulak E., 1981, Badania pionowego zasięgu miejskiej wyspy ciepła nad Krakowem, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 14, 43-50.

Obrębska-Starkel B., 1996, Effects of regional and local climatic controls on multiannual air temperature series, Geographia Polonica, 67, Warszawa, 59-76.

Piotrowicz K., 1997, Zestawienie bibliograficzne prac wykonanych na podstawie danych dotyczących temperatury i ciśnienia powietrza ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), J. Trepińska (red.), Kraków, 199-204.

Piotrowicz K., 2000, Zróżnicowanie termicznych pór roku w Krakowie, Prace Geograficzne, IG UJ, 105, 111-124.

Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 33-34, 67-88.

Piotrowicz K., 2003, Dynamika zmian temperatury powietrza w Pradze i Krakowie, [w:] Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, J. Lach (red.), Akademia Pedagogiczna, Kraków, 96-104.

Piotrowicz K., 2005a, Dynamika zmian warunków termicznych Krakowa i ich wpływ na środowisko przyrodnicze i gospodarczą działalność człowieka, [w:] M. Ozga-Zielińska, D. Limanówka (red.), Hydrologia, meteorologia, klimatologia - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji, PTG-of, IMGW, Warszawa, 128-135.

Piotrowicz K., 2005, Ekstremalne warunki termiczne w Krakowie, [w:] Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), IMGW, Warszawa, 89-96.

Trepińska J., 1971, The secular course of air temperature in Cracow on the basis of the 140-year series of meteorological observations (1826-1965) made at the Astronomical Observatory of the Jagiellonian University, Acta Geophysica Polonica, 19, 3, 277-304.

Trepińska J., 1973, Zmiany w przebiegu temperatury powietrza w Krakowie w XIX i XX wieku, Przegląd Geofizyczny, 18 (26), 1-2, 39-49.

Trepińska J., 1981, Przebieg ekstremów ciśnienia i temperatury powietrza w Krakowie, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 14, 51-87.

Trepińska J., 1988, Wieloletni przebieg ciśnienia i temperatury powietrza w Krakowie na tle ich zmienności w Europie, Rozprawy Habilitacyjne Nr 140, UJ, Kraków, ss. 169.

Trepińska J., Kowanetz L., 1997, Wieloletni przebieg miesięcznych wartości temperatury powietrza w Krakowie (1792-1995), [w:] Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), red. J. Trepińska, Instytut Geografii UJ, Kraków, 99-130.

Weigt H., 1910, Der tägliche Gang der Lufttemperatur in Krakau nach den Beobachtungen in den Jahren 1894 bis 1908, Meteorologische Zeitschrift, 45, Wien, ss. 72.

Weigt H., 1910, Dzienny bieg temperatury w Krakowie według 28-letnich spostrzeżeń, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, 44, 81-115.

Weigt H., 1911, Wpływ zachmurzenia na dzienny bieg temperatury w Krakowie, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności, Kraków, 45, 85-110.

Weisse M., 1853, Allgemeine Übersicht der an der k.k. Krakauer Stanwarte vom Jahre 1826 bis 1852 gemachten Meteorologischen Beobachtungen Zusammengestellt von [...], Kraków, ss. 33.

Wierzbicki D., 1871, Untersuchungen über klimatolographischen Verhältnisse zu Krakau nach 45-jähringen Beobachtungen 1826-1870, Jahrbücher der k.k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, 7, Wien, 1-38.

(do góry)

wilgotność powietrza

Brus T., 2006, Dni z mgłą w Krakowie, Praca Magisterska w Zakładzie Klimatologii IG UJ, Kraków.

Dąbek B., 1988, Wieloletni przebieg wilgotności względnej powietrza w Krakowie 1952-1985, Praca Magisterska w Zakładzie Klimatologii IG UJ, Kraków.

Morawska M., 1966, Mgły w Krakowie, Przegląd Geofizyczny 11 (19), 3, 171-181.

Stela I., 1988, Mgły i zamglenia w Krakowie w latach 1961-1985, Praca Magisterska w Zakładzie Klimatologii IG UJ, Kraków.

Wierzbicki D., 1878, Ruch dzienny prężności pary i wilgotności powietrza w Krakowie, Pamiętniki AU Wydz. Mat. Przyr., 4, 153-173.

Wypych A., 2003, Dni parne w mieście [w:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.) Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG Uniwersytet Opolski, 101-105.

Wypych A., 2003, Air humidity and fogs in Cracow in the period 1961-2000 in relation to synoptic situations [in:] Z. Górka (ed.) Changes of geographical environment and those of socio-economic phenomena, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 112,105-114.

Wypych A., 2003, Long -Term Course of the Relative Air Humidity in Cracow (1901-2000) [in:] L. Pyka et al. (ed.) Man and Climate in the 20th Century, Studia Geograficzne 75, AUW No 2542, 171-179.

Wypych A., 2004, Zmienność wilgotności powietrza w Krakowie (1901-2000), Praca Doktorska, IGiGP UJ, Kraków.

Wypych A., 2004, Przebieg roczny wilgotności powietrza w Krakowie [w:] Z. Michalczyk (red.) Badania Geograficzne w poznawaniu środowiska, PTG Oddział Lubelski, Wydawnictwo UMCS, 446-451.

(do góry)

opady atmosferyczne

Bielec Z., 2000, Przebieg dobowy i charakterystyka synoptyczna burz w Krakowie w latach 1896-1995, Prace Geograficzne Instytutu Geografii UJ, 105, 73-83.

Kożuchowski K., Trepińska J., 1986, Fluktuacje opadów atmosferycznych w Krakowie w okresie 1881-1980, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 64, 7-20.

Lewińska J., 1964, Wyjątkowy przypadek opadu burzowego na obszarze Krakowa, Gazeta Obserwatora PIHM, 3, 10-12.

Lewińska J., 1967, Opady atmosferyczne w Wielkim Krakowie, Prace PIHM, 91, 19-27.

Morawska-Horawska M., 1980, Przypadek wystąpienia opadów atmosferycznych wywołanych czynnikami antropogennymi, Przegląd Geofizyczny, 1, 67-70.

Trepińska J., 1969, Ogólna charakterystyka opadów Krakowie w latach 1916-1965, Folia Geographica, s. Geographica-Physica, 3, 117-138.

Twardosz R., 1996, Wpływ obszarów zurbanizowanych na liczbę dni z opadem śladowym na przykładzie Krakowa, [w:] Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych, Materiały Konferencji Naukowej, Katowice 12-14 września, 1996, 175-183.

Twardosz R., 1997, Homogenizacja serii pomiarów opadów atmosferycznych na stacji meteorologicznej w Krakowie, [w:] Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), J. Trepińska (red.), Instytut Geografii UJ, Kraków, 89-95.

Twardosz R., 1997, Long-term variability in the number of days with precipitations in Kraków in relations to circulation patterns, Geographia Polonica, Global Change, Polish Perspectives, 70, 78-88.

Twardosz R., 1999, Warunki pluwialne w Krakowie w latach 1792-1998, Czasopismo Geograficzne, 70, 2, 221-234.

Twardosz R., 1999, Precipitation variability and tendency in Kraków for the period 1850-1997 related to circulation patterns, Acta Geophysica Polonica, 47, 1, 111-133.

Twardosz R., 2000, Wieloletnia zmieność sum dobowych opadów w Krakowie w powiązaniu z sytuacjami synoptycznymi, Prace Geograficzne IG UJ, 105, 17-68.

Twardosz R., Niedźwiedź T., 2001, Influence of synoptic situations on the precipitation in Kraków (Poland), International Journal of Climatology, 21, 467-481.

Twardosz R., 2003, Long-term snowfall variability in Cracow, Acta Universitatis Wratislaviensis, 187-197.

Twardosz R., 2005, Przebieg dobowy opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Twardosz R., Cebulska M., 2005, Periodical changes of precipitation and the number of precipitation days in Cracow, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 115, 49-56.

(do góry)

pokrywa śnieżna

Falarz M, 1998, Październikowa pokrywa śnieżna w Krakowie - zjawisko wyjątkowe czy normalne? Gazeta Obserwatora IMGW, 4, 13-15.

Falarz M., 1998, Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 473-481.

Falarz M., 2000, An attempt of reconstruction of nival conditions on the turn of the 19th century in Cracow and Zakopane, [w:] B. Obrębska-Starkel (red.) Reconstructions of Climate and its Modelling, Pr. Geogr. IGUJ, 107, Kraków, 213-221.

Falarz M., 2002, Long-term variability in reconstructed and observed snow cover over the last 100 winter seasons in Cracow and Zakopane (southern Poland), Clim. Res., 19, 3, 247-256.

Leśniak B., 1973, O niektórych charakterystykach pokrywy śnieżnej w województwie krakowskim, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 32, 119-128.

Leśniak B., 1975, Grubość pokrywy śnieżnej w województwie krakowskim; Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 41, 97-114.

Pajek M., 2000-2001, Charakterystyka pokrywy śnieżnej w obszarze miejskim i wiejskim na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., XXXI-XXXII, 85-99.

Piotrowicz K., 1996, Variability of the number of days with snowfall and days with snow cover against the background of air temperature changes in winter in Cracow, [w:] Obrębska-Starkel B., Niedźwiedź T. (red.), Proceedings of the international conference on climate dynamics and the global change perspective, Kraków, 17-20 października 1995, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 102, 435-440.

Trepińska J., 1973, Prawdopodobieństwo występowania pokrywy śnieżnej w Krakowie, Prz. Geof., XVIII (XXVI), 1-2, 27-32.

(do góry)

stosunki anemologiczne

Atlas Klimatu Polski, 2005, pod red. H.Lorenc, IMGW, W-wa.

Cebula S., 2002, Częstość występowania wiatru o prędkości większej od 5 metrów na sekundę w Krakowie, Maszynopis w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ, Kraków.

Karliński F., 1877, Pierwsze przypadki mierzenia chyżości wiatru w Krakowie, Spawozd. Akadem. Umiejętności, Wydz. Mat.-Przyr., 4, Kraków.

Mikulska-Szostek M., 1988, Kierunki i prędkości wiatru w Krakowie w okresie dwudziestolecia 1961-1980 (na przykładzie danych ze stacji w Ogrodzie Botanicznym UJ), Maszynopis w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ, Kraków.

Morawska-Horawska M., 1978, Przebieg zmienności pionowego profilu prędkości wiatru w warstwie 300 m w Krakowie, Wiad. IMGW, 4, 2-3.

Satke W., 1901, Kierunek, droga i szybkość wiatru w Krakowie, Akadem. Umiejętności, Kraków.

Trepińska J., Bąkowski R., 2000, The case of the foehn wind in Zakopane and Cracow from November 6-9, 1997, Prace Geogr., IG UJ, 105, Kraków.

Trepińska J., Kowanetz L., 2000, Dependence of wind direction and speed on the orography in the western part of the Beskidy Mountains, Prace Geogr., IG UJ, 105, Kraków.

Ustrnul Z., 1992, Potencjalne warunki występowania wiatrów fenowych w Karpatach Polskich, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 90, Kraków.

(do góry)

zanieczyszcznie powietrza

Garlicki S., 1990, Kraków ekologicznie zagrożony obszarem specjalnie chronionym, [w:] M. Gumińska, A. Delorme (red.), Klęska ekologiczna Krakowa, Polski Klub Ekologiczny, Kraków, 132-140.

Gawarecki T., 1973, Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla bioklimatu m. Krakowa i zdrowia jego mieszkańców, Probl. Uzdr., 6, 41-46.

Informacja o stanie środowiska w województwie krakowskim w 1993 roku, 1994, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, WIOŚ w Krakowie, Kraków.

Kopta T., 1990, Zagrożenia motoryzacyjne w Krakowie, [w:] M. Gumińska, A. Delorme (red.), Klęska ekologiczna Krakowa, Polski Klub Ekologiczny, Kraków, 300-317.

Lach J., Morawska-Horawska M., Ziętara T., 1996, Tendencje zmian w zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie po II wojnie światowej, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 26-27 (1994/1995), 39-57.

Lewińska J., 1996, Geneza i rozwój miejskiej wyspy ciepła w Krakowie oraz możliwości jej minimalizacji, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 26-27 (1994/1995), 75-87.

Morawska-Horawska M., 1978, Metoda prognozy średniego dobowego stężenia SO2 dla obszarów miejskich na przykładzie Krakowa, Mat. Bad. IMGW, Ser. Meteor., W-wa.

Morawska-Horawska M., 1978, Struktura termiczna dolnej części troposfery i jej wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Krakowie, Człowiek i środ., 2/1, 61-85.

Niedźwiedź T., Olecki Z., 1995, The variability of air pollution in Cracow, [w:] K. Kłysik (red.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. UŁ, Łódź, 205-212.

Olecki Z., 1997, Krakowskie obserwacje ozonometryczne w XIX wieku, [w:] J. Trepińska (red.), Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), Inst. Geogr. UJ, Kraków, 59-64.

Problemy zanieczyszczeń komunikacyjnych, 1994, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, WIOŚ w Krakowie, Kraków.

Raport o stanie środowiska w województwie krakowskim w 1994 r., 1995, Biblioteka Monitoringu Środowiska, IOŚ, WIOŚ w Krakowie, Kraków.

Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-1998. Stan aktualny i tendencje, 1999, Biblioteka Monitoringu Środowiska, IOŚ, WIOŚ w Krakowie, UM Krakowa, Kraków.

Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa za lata 1999-2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994-1998, 2002, Biblioteka Monitoringu Środowiska, IOŚ, WIOŚ w Krakowie, UM Krakowa, Kraków.

Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 1999 r., 2000, Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, WIOŚ w Krakowie, Kraków.

Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2002 roku, 2003, serwis internetowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: http://www.krakow.pios.gov.pl/raport02/.

Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 r., 2005, Biblioteka Monitoringu Środowiska, serwis internetowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: http://www.krakow.pios.gov.pl/raport04/.

Szarek A., 1992, Zależność stężeń SO2 i NOx od kierunku i prędkości wiatru dla śródmieścia Krakowa w latach 1989-1991, pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Szarek T., 1993, Określanie głębokości warstwy mieszania metodą fotograficzną, pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tomaszewska A.M., Godłowska J., 1998, Prognoza przyziemnych stężeń ozonu w Krakowie, Wiad. IMGW, 21, 1, 141-154.

Walczewski J. (red.), 1994, Charakterystyka warstwy granicznej atmosfery nad miastem (na przykładzie Krakowa), Materiały badawcze, ser. Meteorologia 22, IMGW, Warszawa.

Walczewski J., Heryan A., Krokowski J.A., 1996, Monitoring powietrza i wody w Krakowie jako narzędzie ochrony zdrowia mieszkańców, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 26-27 (1994/1995), 159-171.

Walczewski J., Feleksy-Bielak M., Dębicka K., Śliwińska U., 2000, Wskaźniki meteorologicznych warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza i ich zmienność w Krakowie w latach 1990-1999, Wiad. IMGW, 23, 3, 13-27.

(do góry)

warunki bioklimatyczne

Błażejczyk K., Twardosz R., Kunert A., 2003, Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej, Prace Geograficzne, 188, 233-246.

Dubiński W., 1974, Sytuacja aerosanitarna i bioklimatyczna aglomeracji krakowskiej, Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia i Sozotechnika, 361, 1.

Hess M.T., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1989, Bioklimat Krakowa, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 73, 7-57.

Kuchcik M., Błażejczyk K., 2001, Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Krakowa, [w:] Krawczyk B., Węcławowicz G. (red), Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 180, 71-81.

Lewińska J., Zgud K., Baścik J., Bartosik J., Czerwieniec M., 1982, Wpływ miasta na klimat lokalny, Warszawa.

Limanówka D., 1991, Ekstremalne warunki bioklimatyczne w rejonie Krakowa, Acta Universitatis Wratislaviensis, seria A., 1213.

Morawska-Horawska M., Powroźnik M., Rysz M., Tumidajski T., 1984, Wpływ warunków meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza na liczby zgonów i częstość interwencji pogotowia ratunkowego w Krakowie, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 134-139.

Mroczka A., 1992, Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne wybranych wskaźników biometeorologicznych na terenie Krakowa, Rocznik Naukowy AWF w Krakowie, 25.

Mroczka A., 1996, Bioklimat Krakowa w aspekcie turystyczno-rekreacyjnym, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Geograficzne XVI, 184, 51-58.

Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., Limanówka D., Mroczka A., Ustrnul Z., 1994-1995, Zmienność bioklimatu Krakowa, Folia Geogr., Series Geogr.-Physica, 36-37, 89-105.

Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., 1984, Stosunki bioklimatyczne Krakowa, Problemy Uzdrowiskowe, 1/2 (195/196), 143-151.

Wiecha D., 1952, Wpływ warunków meteorologicznych na śmiertelność na terenie miasta Krakowa w roku 1950, Rozprawy wydziału Lekarskiego PAU, XIII, Kraków.

Prokop P., 1987, Stosunki bioklimatyczne Krakowa i Gaika Brzezowej w latach 1971-1980, Maszynopis w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ, Kraków.

(do góry)

   
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych